• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Cập nhật lúc 08:53 - 03/03/2021 (GMT +07:00)

>>: Chỉ thị số 05/CT-UBND, ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh: Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới

>>: Công văn số 3195-CV/TU, ngày 29/7/2020 của Tỉnh ủy Bắc Kạn: Tăng cường công tác phòng chống dịch covid-19

>>: Văn bản số 4424/UBND-VXNV, ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh: Về việc thực hiện Thông báo số 257/TB-VPCP ngày 27/7/2020 và 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COV

>>: Văn bản số 792/TLĐ, ngày 31/8/2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam: Về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

>>: Văn bản số 2290/BCĐ-SYT, ngày 31/8/2020 của Ban chỉ đạo tỉnh về phòng chống dịch COVID-19: V/v khẩn trương rà soát, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ 01/7/2020 đến 28/7/2020

>>: Văn bản 4482/UBND-VXNV ngày 04/8/2020 UBND tỉnh: Về Triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone

>>: Văn bản số 588/LĐLĐ-CTCS, ngày 04/8/2020 của LĐLĐ tỉnh:V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới

>>: Văn bản số 4443/UBND-VXNV, ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh: Triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

>>: Văn bản số 2313/BCĐ-SYT, ngày 03/8/2020 của BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh: V/v khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

>>: Văn bản  số 1047/STTTT-CNTT, ngày 05/8/2020 của Sở TT&TT: V/v đề nghị triển khai, tuyên truyền ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh.

>>: Văn bản số 4538/UBND-VXNV, ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh: V/v thực hiện Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 03/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

>>: Văn bản số 4609/UBND-VXNV, ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh: V/v thực hiện Thông báo số 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

>>:  Văn bản số 2415/BCĐ-SYT, ngày 11/8/2020 của BCĐ PC COVID-19 tỉnh: V/v tăng cường rà soát, báo cáo kết quả xác minh, quản lý các trường hợp đến Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 đã trở về địa phương

>>: Văn bản số 591/LĐLĐ-CTCS, ngày 18/8/2020 của LĐLĐ tỉnh về việc vận động đoàn viên, CNVCLĐ cài đặt ứng dụng Bluezone

>>: Văn bản số 848/TLĐ, ngày 17/8/2020 của Tổng Liên đoàn về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và đẩy mạnh trong tình hình mới của dịch bệnh Covid-19. Phần 1        >>: Phần 2

>>: ">File âm thanh tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone do Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp

>>: Văn bản số 5154/UBND-VXNV, ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh: Về việc thực hiện Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

>>:  Văn bản số 925/TLĐ, ngày 04/9/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-MTTW-ĐCT và Thông tri số 09/TT-MTTW-BTT.

>>: Văn bản: 5478/UBND-VXNV, ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 326/TB-VPCP ngày 13/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

>>:  Văn bản 612/LĐLĐ-CTCS, ngày 16/9/2020 của LĐLĐ tỉnh: Tuyên truyền thực hiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội và tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19; hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet

>>:  Văn bản: 5668/UBND-VXNV, ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 337/TB-VPCP ngày 21/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

>>:  Văn bản: 6336/UBND-VXNV, ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh thực hiện Thông báo số 367/TB-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

>>:   Văn bản số 7245/UBND-VXNV, ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19

>>:   Văn bản số 1361/TLĐ, ngày 08/12/2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về: Triển khai công điện số 1699/CĐ-TTg về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19

>>:  Kế hoạch số 730/BCĐ, ngày 08/12/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh về : đáp ứng phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

>>:  Công văn số 58/UBND - VXNV, ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh về  việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

>>:   Văn bản số 1513/TLĐ, ngày 12/01/2021 của Tổng Liên đoàn về việc triển khai Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường phòng chống dịch COVID-19.

>>:  Công văn số 254/UBND - VXNV, ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh về  việc  tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

>>:  Chỉ thị 05/CT-TTg, ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ: Về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

>>:  Chỉ thị 01/CT-UBND, ngày 29/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh: Về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

>>:  Văn bản UBND tỉnh: Thực hiện Thông báo số 31/TB-VPCP ngày 25/02/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19