• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
ↈ < HÀNH ĐỘNG VÌ THIÊN NHIÊN - TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA! > ↈ < TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU SỚM ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG THÀNH HIỆN THỰC CUỘC SỐNG! > ↈ

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Cập nhật lúc 07:15 - 17/08/2021 (GMT +07:00)

>>: Chỉ thị số 05/CT-UBND, ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh: Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới

>>: Công văn số 3195-CV/TU, ngày 29/7/2020 của Tỉnh ủy Bắc Kạn: Tăng cường công tác phòng chống dịch covid-19

>>: Văn bản số 4424/UBND-VXNV, ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh: Về việc thực hiện Thông báo số 257/TB-VPCP ngày 27/7/2020 và 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COV

>>: Văn bản số 792/TLĐ, ngày 31/8/2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam: Về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

>>: Văn bản số 2290/BCĐ-SYT, ngày 31/8/2020 của Ban chỉ đạo tỉnh về phòng chống dịch COVID-19: V/v khẩn trương rà soát, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ 01/7/2020 đến 28/7/2020

>>: Văn bản 4482/UBND-VXNV ngày 04/8/2020 UBND tỉnh: Về Triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone

>>: Văn bản số 588/LĐLĐ-CTCS, ngày 04/8/2020 của LĐLĐ tỉnh:V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới

>>: Văn bản số 4443/UBND-VXNV, ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh: Triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

>>: Văn bản số 2313/BCĐ-SYT, ngày 03/8/2020 của BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh: V/v khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

>>: Văn bản  số 1047/STTTT-CNTT, ngày 05/8/2020 của Sở TT&TT: V/v đề nghị triển khai, tuyên truyền ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh.

>>: Văn bản số 4538/UBND-VXNV, ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh: V/v thực hiện Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 03/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

>>: Văn bản số 4609/UBND-VXNV, ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh: V/v thực hiện Thông báo số 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

>>:  Văn bản số 2415/BCĐ-SYT, ngày 11/8/2020 của BCĐ PC COVID-19 tỉnh: V/v tăng cường rà soát, báo cáo kết quả xác minh, quản lý các trường hợp đến Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 đã trở về địa phương

>>: Văn bản số 591/LĐLĐ-CTCS, ngày 18/8/2020 của LĐLĐ tỉnh về việc vận động đoàn viên, CNVCLĐ cài đặt ứng dụng Bluezone

>>: Văn bản số 848/TLĐ, ngày 17/8/2020 của Tổng Liên đoàn về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và đẩy mạnh trong tình hình mới của dịch bệnh Covid-19. Phần 1        >>: Phần 2

>>: ">File âm thanh tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone do Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp

>>: Văn bản số 5154/UBND-VXNV, ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh: Về việc thực hiện Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

>>:  Văn bản số 925/TLĐ, ngày 04/9/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-MTTW-ĐCT và Thông tri số 09/TT-MTTW-BTT.

>>: Văn bản: 5478/UBND-VXNV, ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 326/TB-VPCP ngày 13/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

>>:  Văn bản 612/LĐLĐ-CTCS, ngày 16/9/2020 của LĐLĐ tỉnh: Tuyên truyền thực hiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội và tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19; hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet

>>:  Văn bản: 5668/UBND-VXNV, ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 337/TB-VPCP ngày 21/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

>>:  Văn bản: 6336/UBND-VXNV, ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh thực hiện Thông báo số 367/TB-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

>>:   Văn bản số 7245/UBND-VXNV, ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19

>>:   Văn bản số 1361/TLĐ, ngày 08/12/2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về: Triển khai công điện số 1699/CĐ-TTg về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19

>>:  Kế hoạch số 730/BCĐ, ngày 08/12/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh về : đáp ứng phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

>>:  Công văn số 58/UBND - VXNV, ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh về  việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

>>:   Văn bản số 1513/TLĐ, ngày 12/01/2021 của Tổng Liên đoàn về việc triển khai Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường phòng chống dịch COVID-19.

>>:  Công văn số 254/UBND - VXNV, ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh về  việc  tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

>>:  Chỉ thị 05/CT-TTg, ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ: Về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

>>:  Chỉ thị 01/CT-UBND, ngày 29/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh: Về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

>>:  Văn bản UBND tỉnh: Thực hiện Thông báo số 31/TB-VPCP ngày 25/02/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

>>: Tăng cường nâng cao nhật thức, cảnh giác với tình hình dịch bệnh và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19

>> Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 27/04/2021): về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19

>> Văn bản UBND tỉnh: Thực hiện Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19

>> Văn bản UBND tỉnh: Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh ngày 10/5/2021 về phòng chống dịch Covid-19

>>  Văn bản Tổng Liên đoàn: Chủ động, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19

>>:  Văn bản UBND tỉnh: Thực hiện thông báo số 101, 102 ngày 11/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19

>>:  Văn bản UBND tỉnh:  Công văn 231/TB-UBND, ngày 13/6/2021 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Ba Bể và rà soát phương án đón công dân từ tỉnh Bắc Giang về địa phương

>>:  Văn bản số 252-CV/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn: Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế, xã hội

>>:  Văn bản số: 2337/CV-BCĐ, ngày 13/7/2021 của BCĐ tỉnh về Rà soát công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp

* Mẫu: KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN XỬ TRÍ KHI CÓ CÁC TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19

>>:  Văn bản số: 309-CV/TU, ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19

>>:  : Công điện số 05/CĐ-UBND, ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

>>:  :Văn bản số 4767/UBND-VXNV: về Điều chỉnh thời gian cách ly y tế cho các F1, hướng dẫn xét nghiệm và điều trị người bệnh Covid-19

>>:  :Văn bản số 4772/UBND-VXNV:Bổ sung một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

>>:  : Văn bản số 2422/TLĐ, ngày 31/8/2021 về việc về việc triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong các cấp công đoàn

>>:  : Kế hoạch 46-KH/TU, ngày 06/8/2021 của Tỉnh ủy: Về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay