• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 - 02/4/2024)! -----Nhiệt liệt chào mừng “Tuần Văn hóa - Du lịch” tỉnh Bắc Kạn (27/4 - 02/5/2024)! -----Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam 21/4!-----Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (02/4/1904 - 02/4/2024)!---- Kỷ niệm 124 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900 - 11/4/2024)-----Kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024)----Kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2024)------Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)----Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!---------Chào mừng Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3)--------Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024)-------Kỷ niệm 73 năm Bác Hồ tặng thơ Liên phân đội Thanh niên xung phong 312 tại Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông (28/3/1951 - 28/3/2024) -------- Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Giới thiệu Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn

Cập nhật lúc 21:29 - 03/01/2020 (GMT +07:00)

Bắc Kạn là tỉnh miền núi, trong quá trình xây dựng và phát triển có biến động do sáp nhập, phân lại địa giới hành chính cho phù hợp với từng giai đoạn lịch sử. Tuy có thời gian được sát nhập vào tỉnh Thái Nguyên thành tỉnh Bắc Thái, rồi huyện Ngân Sơn, Ba Bể có thời kỳ được phân về trực thuộc tỉnh Cao Bằng, nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh nào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn của tỉnh Bắc Kạn cũng vượt lên mọi khó khăn, thử thách, vững vàng đứng trên lập trường của giai cấp công nhân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Trong quá trình hoạt động, Công đoàn Bắc Kạn đã phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã chú trọng tập hợp, đoàn kết, tổ chức, giáo dục công nhân viên chức lao động khắc phục mọi khó khăn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong mọi giai đoạn cách mạng của dân Ngay từ những ngày đầu khi mới ra đời, đội ngũ công nhân viên chức lao động tỉnh Bắc Kạn đã phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam, luôn đấu tranh quyết liệt với bọn thực dân, đế quốc để bảo vệ quyền sống và chống mọi áp bức bất công. Từ khi có Đảng lãnh đạo và đội ngũ công nhân viên chức lao động có tổ chức công đoàn là người đại diện bảo vệ quyền lợi của mình thì truyền thống đó càng được phát huy hơn bao giờ hết. Đội ngũ công nhân lao động của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng đã có nhiều hoạt động phong phú, cùng với nhân dân các dân tộc trong tỉnh đấu tranh giành chính quyền trong cách mạng tháng 8 năm 1945 và là một trong những địa phương giành chính quyền từ tay thực dân, phong kiến sớm nhất cả nước. Ngay sau ngày giành chính quyền đội ngũ công nhân viên chức lao động của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tích cực cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng Bắc Kạn thành khu căn cứ địa cách mạng, nơi các cơ quan Trung ương của Đảng và Chính phủ đóng đại bản doanh để lãnh đạo cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân ta chống cuộc xâm lược lần thứ 2 của thực dân Pháp, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện biên Phủ giải phóng hoàn toàn miền Bắc. Tiếp sau đó đội ngũ công nhân viên chức lao động của tỉnh đã sát cánh cùng với giai cấp công nhân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng đã phát huy truyền thống anh hùng cùng với toàn dân tộc anh dũng chiến đấu, chi viện sức người sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam và đánh thắng 2 cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ góp phần vào giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới, nhất là từ sau khi được tái lập tỉnh, đội ngũ công nhân viên chức lao động trong tỉnh đã phát huy tinh thần cách mạng tiến công, khắc phục mọi khó khăn, cùng với nhân dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương, cùng cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội hướng tới mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh. Trong qua trình hoạt động của mình các cấp công đoàn đã phát huy sức mạnh và truyền thống anh hùng của giai cấp công nhân Việt Nam, luôn thực hiện tốt 3 chức năng của tổ chức Công đoàn, đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho công nhân viên chức lao động lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Đảng, với tổ quốc và nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Coi trọng chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Luôn quan tâm đến việc thực hiện chế độ chính sách có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động như tiền lương, tiền thưởng, đời sống, việc làm, việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Động viên công nhân viên chức lao động phát huy tinh thần làm chủ, lao động và lao động sáng tạo để làm ra nhiều của cải cho xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển nhanh và bền vững. Các cấp công đoàn đã năng động, sáng tạo, vận dụng các hình thức hoạt động phong phú, đa dạng phù hợp với trình độ người lao động và điều kiện cụ thể của địa phương để tổ chức phong trào. Liên đoàn Lao động tỉnh đã thường xuyên đi sâu đi sát cơ sở, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng được đội ngũ cán bộ công đoàn vừa có trình độ, vừa có lòng nhiệt tình, Không ngại khó khăn, gian khổ luôn gần gũi người lao động để động viên công nhân viên chức lao động phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Quá trình tổ chức, vận động công nhân viên chức lao động phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, tổ chức công đoàn đã làm tốt vai trò của mình trong việc động viên công nhân viên chức lao động phát huy tinh thần làm chủ, đẩy mạnh quá trình sản xuất và công tác, không ngừng tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, sản suất kinh doanh có hiệu quả cao, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân viên chức lao động.

 

Công đoàn tỉnh Bắc Kạn qua các kỳ Đại hội

 

- Tháng 5/1947, Hội nghị thành lập Công đoàn tỉnh Bắc Kạn được triệu tập. Hội nghị đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn đầu tiên với 10 uỷ viên, đồng chí: Nguyễn Văn Hướng được bầu làm Thư ký, Đ/c Trần Đức Việt làm phó thư ký. Đây được coi như là Đại hội I Công đoàn tỉnh Bắc Kạn. Hội nghị đã ra Nghị quyết một số việc cấp bách như: chuẩn bị kỷ niệm ngày thành lập Tổng LĐLĐ Việt Nam 28/7, mít tinh ra mắt BCH Công đoàn tỉnh, phân công cán bộ đi xây dựng, củng cố các công đoàn cơ sở và vận động công nhân ổn định tổ chức đi vào sản xuất.

- Năm 1952 đã diễn ra Đại hội II Công đoàn tỉnh Bắc Kạn. Đ/c Nguyễn Văn Thành được bầu làm Thư ký, trong nhiệm kỳ, khi đồng chí Thành chuyển đi làm Thường vụ Công đoàn Thành phố Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Văn Chung được cử làm Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh.

- Tháng 5/1957, đã tiến hành Đại hội lần thứ III Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, bầu ra BCH gồm 9 đồng chí, đồng chí Vũ Văn Liêu được bầu làm Thư ký Công đoàn tỉnh. Sau đại hội một thời gian đồng chí Liêu chuyển đi làm Thư ký Công đoàn Bộ Nông trường, đồng chí Nguyễn Mão, phó thư ký được bầu làm Thư ký Công đoàn tỉnh.

Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV, họp ngày 28/12/1961. Đại hội đã xác định nhiệm vụ chính của phong trào công nhân, viên chức và hoạt động công đoàn trong những năm thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất, trọng tâm là tích cực tổ chức các phong trào thi đua nhằm hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch đề ra, tích cực chăm lo cải thiện đời sống CNVC-LĐ, tăng cường giáo dục chủ nghĩa xã hội, năng cao trình độ văn hoá, kỹ thuật cho CNVC-LĐ, phát triển củng cố tổ chức Công đoàn, coi trong công tác phục vụ nông nghiệp, tăng cường khối công - nông liên minh ngày càng vững chắc. Đồng chí Đào Đình Oanh được bầu làm Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh.

- Ngày 30/4/1965, Ban Thư ký Tổng Công đoàn Việt Nam ra Quyết định số 248/QĐ hợp nhất hai Ban Chấp hành Liên hiệp Công đoàn Thái Nguyên và Bắc Kạn mang tên Liên hiệp Công đoàn Bắc Thái. Đồng chí Đặng Đình Cầm được cử làm Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh, đồng chí Bế Xuân Lộc và Nguyễn Văn Thuật được cử làm phó Thư ký.

- Ngày 14/2/1997 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Kạn đã ra Quyết định số 28/QĐ-TU thành lập các đoàn thể nhân dân, trong đó có Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn.

- Ngày 28/12/1996, Tổng Liên đoàn Lao động việt Nam có Quyết định thành lập Ban Chấp hành lâm thời Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn với 15 đồng chí và 3 đồng chí Uỷ ban kiểm tra, đồng chí Hoàng Gia Bình làm chủ tịch, đồng chí Đỗ Thành Hưng làm phó chủ tịch.

- Đại hội Đại biểu Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ V diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4 năm 1998. Đại hội đã xác định nhiệm vụ chủ yếu là: Phát động trong CNVC-LĐ ba phong trào hành động cách mạng là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo với năng suất cao, chất lượng hiệu quả, bảo đảm an toàn lao động; học tập văn hoá, chính trị, ngoại ngữ, pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống các tệ nạn xã hội. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 19 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí; đồng chí Hoàng Gia Bình được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Đỗ Thành Hưng và đồng chí Đinh Thị Sơn được bầu làm phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Ủy viên Ban thường vụ:

Đồng chí Vũ Thanh Chân, Nguyễn Văn Liêm, Hồ Xuân Nam và Lưu Duy Hậu

Uỷ viên Ban Chấp hành:

Gồm các đồng chíNguyễn Văn Lục, Đinh Thị Chuyên San, Nguyễn Thị Kim Thông, Nguyễn Văn Ru, Nông Quốc Lần, Lý Văn Thanh, Hà Thị Thông, Chu Văn Thống, Lý Quang Vịnh, Đỗ Trung Xuân, Đàm Thị Dung và Nguyễn Thị Kim Hiền.

- Đại hội Đại biểu Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI diễn ra từ ngày 14-15/8/2003. Đại hội đã đề ra nhiệm vụ chủ yếu đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVC-LĐ; Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVC-LĐ; Đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng trong CNVC-LĐ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh; phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 28 đồng chí, Ban Thường vụ 7 đồng chí; đồng chí Triệu Đức Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đồng chí Đinh Thị Sơn được bầu làm Phó Chủ tịch. Đến ngày 2/7/2004 tại Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh đã bầu bổ sung đồng chí Đinh Thị Chuyên San giứ chức Phó Chủ tịch.

Ủy viên Ban thường vụ:

Đồng chí Vũ Thanh Chân, Nguyễn Thị Kim Thông,  Nguyễn Văn Liêm và Nguyễn Thị Ngọc

Uỷ viên Ban Chấp hành:

Đồng chí  Hoàng Thị Chinh, Trương Văn Cường, Nông Văn Điền, Hoàng Trọng Đình, Mạc Văn Đồng, Đinh Thị Hạt, Hoàng Thị Nguyệt, Đồng Phúc Nghiên, Nguyễn Thị Kim Hiền, Vũ Hồng Khanh, Triệu Văn Lực, Nguyễn Văn Ru, Lưu Đình Trọng, Đào Thị Hằng, Dương Quang Sơn, Triệu Thị Tam, Đồng Văn Lưu, Lê Kim Cương, Vi Văn Nghĩa, Đinh Quang Chúc và Phan Ngọc Tuệ

Đại hội Đại biểu Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII diễn ra từ ngày 11-13/6/2008. Đại hội đề ra nhiệm vụ cụ thể: Đẩy mạnh chăm lo đời sống, làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVC-LĐ. Chủ động tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến CNVC-LĐ và quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao trình độ mọi mặt cho đoàn viên, CNVC-LĐ, góp phần xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp CNH-HHĐH.; Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, thiết thực, hiệu quả trong CNVC-LĐ góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn phù hợp với cơ chế mới, nâng cao năng lực và trình độ cán bộ công đoàn; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh; thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra trong hệ thống tổ chức công đoàn, chủ động phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 29 đồng chí, Ban Thường vụ 8 đồng chí; đồng chí Triệu Đức Hùng được bầu giữ chức chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đồng chí Đinh Thị Chuyên San và đồng chí Đinh Quang Chúc được bầu giữ chức Phó Chủ tịch. Tháng 7/2011 đồng chí Đinh Thị Chuyên San chuyển lên làm Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Vi Văn Nghĩa Trưởng Ban Công tác cơ sở được bầu bổ sung giữ chức Phó Chủ tịch.

Ủy viên Ban thường vụ:

 Đồng chí  Lê Kim Cương, Nguyễn Thị Kim Thông, Phạm Duy Hưng, Vũ Hồng Khanh.

Ủy viên Ban chấp hành:

 Đồng chí  Nguyễn Văn Bình, Hoàng Thị Chinh, Đào Kiên Cường, Hoàng Trọng Đình, Hoàng Thị Định, Nông Văn Điền,  Mạc Văn Đồng, Triệu Thị Gái, Dương Minh Hòa, Đồng Phúc Nghiên, Hoàng Văn Linh, Trần Thị Lộc, Trần Thị Lợi, Phùng Thị Mỵ, Hoàng Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Ru, Lý Văn Sình,  Phạm Tất Thắng, Phạn Ngọc Tuệ, Bùi Minh Thanh, Lý Thị Thịnh và Bùi Thị Thanh Thủy.

Đại hội Đại biểu Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ VIII diễn ra từ ngày 18-20/3/2013 tại Hội trường lớn Tỉnh ủy Bắc Kạn. Đại hội đề ra mục tiêu, phương hướng tổng quát nhiệm kỳ mới là: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở,  phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ; tập trung thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục; nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng yêu cầu  sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; tổ chức sâu rộng các phong trào hành động cách mạng trong CNVCLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.Khẩu hiệu hành động là: "Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bắc Kạn". Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 27 đồng chí, Ban Thường vụ 7 đồng chí; đồng chí Vi Văn Nghĩa được bầu giữ chức chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đồng chí Đinh Quang Chúc và đồng chí Bùi Minh Thanh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch.

Ủy viên Ban Thường vụ:

Đồng chí Hoàng Thị Chinh, Vũ Hồng Khanh, Lê Kim Cương, Phan Ngọc Tuệ.

Ủy viên Ban Chấp hành:

Đồng chí Tiêu Văn Định, Cù Ngọc Thiện, Bùi Thị Thanh Thủy, Lê Thị Hương Giang, Hà Thị Hiệp, Dương Minh Hoà, Đồng Phúc Nghiên, Lý Văn Sình, Lý Thị Thịnh, Đào Kiên Cường, Nông Thị Nguyệt, Nguyễn Tiến Cương, Hà Thị Liễu, Nguyễn Văn Bình, Đoàn Sỹ Quý, Nguyễn Thị Loan, Đinh Văn Hiến.

- Đại hội Đại biểu Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX diễn ra từ ngày 09-10/5/2018 tại Hội trường các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy Bắc Kạn. Đại hội đã xác định mục tiêu tổng quát là: Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động công đoàn. Thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động. Tập trung nguồn lực xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao nhận thức chính trị, tính kỷ cương, kỷ luật, năng suất lao động, hiệu quả công tác của đoàn viên, người lao động. Chủ động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phương châm hành động là:“Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển của tỉnh Bắc Kạn”. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 27 đồng chí, Ban Thường vụ 9 đồng chí; đồng chí Vi Văn Nghĩa được bầu giữ chức chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đồng chí Đinh Quang Chúc và đồng chí Bùi Minh Thanh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch.

* Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh:

1. Đồng chí Vi Văn Nghĩa - Chủ tịch.

2. Đồng chí Đinh Quang Chúc  - Phó Chủ tịch.

3. Đồng chí  Bùi Minh Thanh - Phó Chủ tịch.

4. Đồng chí Hoàng Thị Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ.

5. Đồng chí Nguyễn Thị Loan - Ủy viên Ban Thường vụ.

6. Đồng chí Cù Ngọc Thiện - Ủy viên Ban Thường vụ

7. Đồng chí Bùi  Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ.

8. Đồng chí Phan Ngọc Tuệ - Ủy viên Ban Thường vụ.

9. Đồng chí Vũ Thị Kim Quỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ

10. Đồng chí Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban chấp hành.

11. Đồng chí Nguyễn Tiến Cương - Ủy viên Ban chấp hành.

12. Đồng chí Nguyễn Quốc Doanh - Ủy viên Ban chấp hành

13. Đồng chí  Bùi Mạnh Dũng - Ủy viên Ban chấp hành.

14. Đồng chí Triệu Minh Duyên - Ủy viên Ban chấp hành.

15. Đồng chí Nguyễn Văn Đạt - Ủy viên Ban chấp hành.

16. Đồng chí Vũ Hồng Khanh - Ủy viên Ban chấp hành.

17. Đồng chí Lê Thị Hương Giang - Ủy viên Ban chấp hành.

18. Đồng chí Vũ Việt Hải - Ủy viên Ban chấp hành.

19. Đồng chí Vũ Gia Hạnh - Ủy viên Ban chấp hành.

20. Đồng chí Nguyễn Ngọc Liêm - Ủy viên Ban chấp hành.

21. Đồng chí Hà Thị Mến - Ủy viên Ban chấp hành.

22. Đồng chí  Đồng Phúc Nghiên - Ủy viên Ban chấp hành.

23. Đồng chí Lường Văn Quyến - Ủy viên Ban chấp hành.

24. Đồng chí Vũ Hồng Thái - Ủy viên Ban chấp hành.

25. Đồng chí Lý Thị Thịnh - Ủy viên Ban chấp hành.

26. Đồng chí Vi Thị Thúy - Ủy viên Ban chấp hành.

27. Đồng chí Đỗ Văn Toàn - Ủy viên Ban chấp hành.