• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!" " **************** "Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2020)!"

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức Công đoàn

Cập nhật lúc 15:55 - 05/06/2020 (GMT +07:00)

Công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng, từ đó có giải pháp uốn nắn, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm trong quá trình hoạt động, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Đoàn kiểm tra UBKT LĐLĐ tỉnh, kiểm tra tại Cục Quản lý thị trường tỉnh

Trong những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh luôn trú trọng triển khai, thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam, công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn tại các đơn vị theo quy định. Tỷ lệ kiểm tra, giám sát hằng năm ở các cấp công đoàn luôn đạt chỉ tiêu của Tổng Liên đoàn giao, qua đó đã góp phần không nhỏ trong thực hiện việc nâng cao chất lượng hoạt động tại các cấp công đoàn, góp phần tích cực trong xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát tại một số đơn vị còn bộc lộ hạn chế như: Cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa nghiên cứu kỹ các văn bản của tổ chức Công đoàn về công tác kiểm tra, giám sát nên còn lúng túng trong thực hiện cuộc kiểm tra, giám sát; chất lượng cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao; chưa đánh giá sát, đúng được thực tế hoạt động của đơn vị được kiểm tra; chưa đạt được mục đích của việc kiểm tra, giám sát.
Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo việc kiểm tra, giám sát đạt mục đích đề ra, trong thời gian tới các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:
Một là, các đơn vị tập trung xây dựng và thường xuyên quan tâm kiện toàn kịp thời đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm về số lượng, chất lượng theo các tiêu chí về phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tư tưởng, tinh thần… theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Hai là, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp cần quan tâm chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Điều lệ và các văn bản của tổ chức Công đoàn về công tác kiểm tra, giám sát.
Ba là, Ủy ban Kiểm tra và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra của các đơn vị cần bám sát chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn cùng cấp, tập trung nghiên cứu các văn bản của tổ chức Công đoàn về công tác kiểm tra, giám sát, nhất là: Quy chế hoạt động đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn; Quy định giám sát trong tổ chức Công đoàn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, để tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định.
Bốn là, trong tổ chức, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra của các đơn vị cần thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch hoạt động toàn khóa, hằng năm, hằng quý, hằng tháng để chủ động thực hiện, bảo đảm việc kiểm tra đạt hiệu quả. Trong thực hiện cuộc kiểm tra theo kế hoạch cần thực hiện đúng trình tự các bước, nội dung, hình thức, phương pháp… theo đúng quy định của Quy chế hoạt động đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn; trong giám sát cần thực hiện đúng quy định về nguyên tắc, chế độ, nội dung, hình thức, phương pháp, quy trình… của Quy định giám sát trong tổ chức Công đoàn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Năm là, Ủy ban Kiểm tra và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra quan tâm đôn đốc tập thể, cá nhân được kiểm tra tổ chức thực hiện những kiến nghị của đoàn kiểm tra và báo cáo việc thực hiện kết luận kiểm tra đối với cấp ủy cùng cấp và đơn vị ra quyết định kiểm tra.
Sáu là, thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát công đoàn các cấp.
Bảy là, tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết, chấm điểm, phân loại Ủy ban Kiểm tra theo đúng Hướng dẫn số 05/HD-UBKT, ngày 21/3/2016 về hướng dẫn phân loại Ủy ban Kiểm tra của Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng thời động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát.
Thực hiện tốt những nội dung như trên sẽ không ngừng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, phát triển.

Tiêu Văn định- Phó ban Tổ chức, Kiểm tra LĐLĐ tỉnh