• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2021! *********************** Tháng công nhân năm 2021: “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” *********************** Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

LĐLĐ tỉnh: Tăng cường truyền thông về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐNĐ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Cập nhật lúc 22:16 - 12/04/2021 (GMT +07:00)

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.

Tuyên về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Hội nghị báo cáo viên công đoàn cấp tỉnh

Trên cơ sở hướng dẫn của Tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền; mở mục tuyên truyền về cuộc bầu cử trên Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh; kịp thời cập nhật, đăng tải các văn bản, các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử trên mạng xã hội Zalo, nhóm Facebook “LAO ĐỘNG VÀ CÔNG ĐOÀN BẮC KẠN”. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức. Tổ chức Hội nghị báo cáo viên công đoàn cấp tỉnh để cung cấp thông tin, định hướng đội ngũ báo cáo viên công đoàn cấp tỉnh triển khai hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử tại địa phương, cơ sở; phát động đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, gắn với thực hiện tốt các phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn, góp phần góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2021.

Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp Công đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện phù hợp với yêu cầu thực tế và điều kiện của ngành, đơn vị, trong đó tập trung tổ chức các hoạt động truyền thông về tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền những thành tựu nổi bật của đất nước ta sau 35 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống cũng như vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là từ dịch bệnh Covid - 19 của năm 2020; những quy định của pháp luật về bầu cử, những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 5 năm gần đây; tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước…

Để góp phần cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của đoàn viên, CNVCLĐ. Các cấp công đoàn trong tỉnh sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động truyền thông, vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền để đoàn viên, người lao động nhận thức đầy đủ hơn về quyền và nghĩa vụ bỏ phiếu bầu chọn các đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 sẽ tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử. Tập trung tuyên truyền về công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử và không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri hướng về ngày bầu cử. Sau ngày bầu cử 23/5/2021 sẽ tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử trên cả nước.

Ngọc Liêm