• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2024)------Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)----Kỷ niệm 206 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2024)----Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)----Kỷ niệm 79 năm Ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024)---Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024)---Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2024)--Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 -19/5/2024)----Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 -20/5/2024)---Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 - 01/6/2024---Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!----Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế- xã hội trong trạng thái bình thường mới

Cập nhật lúc 15:04 - 11/10/2021 (GMT +07:00)

Ngày 07/10/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn  đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế- xã hội trong trạng thái bình thường mới. Ban Quản trị xin đăng tải toàn văn Hướng dẫn như sau:

HƯỚNG DẪN
đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 
và phát triển kinh tế- xã hội trong trạng thái bình thường mới
-----

Thực hiện Hướng dẫn số 24-HD/BTGTW, ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương “đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế- xã hội trong trạng thái bình thường mới”; Kế hoạch số 46- KH/TU, ngày 06 tháng 8 năm 2021của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay”, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn công tác tuyên truyền cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các giải pháp của cấp uỷ, chính quyền, ban chỉ đạo các cấp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong những năm tiếp theo.
- Thông qua tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức chung sức, đồng lòng quyết tâm vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và duy trì phát triển kinh tế - xã hội; chăm lo đời sống, bảo vệ sức khoẻ thể chất, tinh thần của Nhân dân; góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đồng thời, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng vào một số hạn chế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 để chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 
2. Yêu cầu
- Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị bám sát yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền nhằm giữ vững kết quả phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. 
- Các hoạt động thông tin, tuyên truyền phải trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên, phù hợp với đối tượng, đặc điểm của địa phương, đơn vị; chủ động, đi trước làm công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội để đưa chủ trương, giải pháp mới về phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới vào cuộc sống. Đồng thời phải tích cực tuyên truyền việc tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình khôi phục sản xuất - kinh doanh; thực hiện các chính sách an sinh và an toàn xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.  
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 
1. Tuyên truyền, quán triệt tư tưởng, quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước: “Chống dịch như chống giặc”, “kiên định thực hiện mục tiêu kép phòng, chống dịch hiệu quả đồng thời phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân”. Khẳng định những thành tựu đạt được của đất nước trên các lĩnh vực thời gian qua trong bối cảnh khó khăn, cả thế giới ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19; công tác chống dịch của Việt Nam đang đi đúng hướng và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.
2. Tập trung phân tích, lý giải sâu sắc, cụ thể chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội được nêu trong Kết luận số 07-KL/TW, ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế -  xã hội; Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch Covid-19 ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nghị quyết số 30/2021/QH15, ngày 28/7/2021 của Quốc hội về Kỳ họp thứ nhất,  Quốc hội khoá XV; Nghị quyết số 86/NQ-CP, ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15, ngày 28/7/2021 của Quốc hội khoá XV; Nghị quyết số 105/NQ-CP, ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 và các công điện, kết luận của Thủ tướng Chính phủ... Chú trọng tuyên truyền, nhấn mạnh tạo sự thống nhất nhận thức khống chế dịch tuyệt đối là rất khó khăn, “phòng dịch vẫn là chính, là cơ bản, chiến lược, lâu dài; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác”. Các cấp, các ngành, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị cần chủ động các phương án, kịch bản chống dịch thích ứng, phù hợp, hiệu quả, với tinh thần “bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết”; “Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, văn hoá, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, vì mục tiêu cuối cùng là sức khoẻ, tính mạng, hạnh phúc, ấm no của Nhân dân...”. Công tác phòng, chống dịch phải “từ xa, từ sớm, từ cơ sở”, “người dân là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong phòng, chống dịch; xã, phường, thị trấn thực sự là “pháo đài”, người dân thực sự là “chiến sĩ” trong phòng, chống dịch.
3. Tuyên truyền, phản ánh kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Ban Chỉ đạo các cấp về phòng, chống dịch Covid- 19; của các ban, bộ, ngành và cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời tuyên truyền, cập nhật các chính sách mới của Nhà nước; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân trong tháo gỡ khó khăn, giải quyết các vấn đề an sinh, an toàn xã hội, bảo đảm đời sống và sức khoẻ Nhân dân, phát triển kinh tế- xã hội của đất nước và của tỉnh sau những tác động tiêu cực của đại dịch.
4. Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị 15, 16, 19 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch với từng vùng, từng địa bàn, đặc điểm dân cư... cần tập trung vào những nội dung sau:
4.1. Hiện nay tỉnh Bắc Kạn đang thuộc “vùng xanh” - vùng bình thường mới,  cần thực hiện tốt nhiệm vụ sau: Không ngừng tuyên truyền, vận động, khuyến cáo cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác về nguy cơ dịch bệnh, chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch; thường xuyên giám sát chặt chẽ các hoạt động đi, đến và lưu trú tại tỉnh; quyết tâm giữ vững “vùng xanh”, không để “chuyển màu”. Đồng thời tuyên truyền triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội; cổ vụ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần yêu nước và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân ra sức thi đua làm việc với năng suất hiệu quả cao nhất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo nguồn lực hỗ trợ thiết thực, hiệu quả đối với “vùng đỏ”, “vùng vàng”, “vùng cam”.
4.2. Trường hợp tỉnh xảy ra “vùng vàng” hoặc “vùng cam” - vùng nguy cơ và nguy cơ cao, cần thực hiện như sau: Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với mức độ nguy cơ tại vùng; thường xuyên cảnh báo nguy cơ “đỏ hoá”; quán triệt không cực đoan khi “vàng hoá”, “cam hoá” và cũng không nôn nóng “xanh hoá”; tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc “người ở vùng nào, ở vùng đó” để khoanh vùng, xử lý, dập dịch triệt để tại vùng. Động viên người dân tin tưởng, đồng thuận với các biện pháp phòng, chống dịch của cấp uỷ, chính quyền; đề cao vai trò, trách nhiệm, quyết tâm của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể và mỗi người dân để “vùng vàng”, “vùng cam” nhanh tróng được “xanh hoá”. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ mọi điều kiện an toàn để thích ứng, duy trì lao động, sản xuất, kinh doanh nhằm phát triển kinh tế - xã hội nhưng vẫn đảm bảo nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.
4.3. Trường hợp tỉnh xảy ra “vùng đỏ”- vùng nguy cơ rất cao, cần thực hiện như sau: Quán triệt thực hiện nghiêm quy định về giãn cách giữa cá nhân với cá nhân, giữa gia đình với gia đình; nhắc nhở, vận động người dân ở trong nhà, tuyệt đối không ra ngoài khi không thực sự cần thiết và phải được sự cho phép của chính quyền;  thông tin cảnh báo nguy cơ tiêu cực và các biện pháp phòng, chống dịch tại “vùng đỏ”. Tập trung tuyên truyền với mục tiêu an dân, vì dân; đề cao vai trò của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, người dân trong thực hiện thu hẹp “vùng đỏ” với phương châm: Mỗi người dân là “chiến sỹ”, mỗi gia đình, mỗi xã, phường thật sự là “pháo đài” trong phòng, chống dịch. Đẩy mạnh, lan toả tinh thần lạc quan, sự yêu thương, đùm bọc, cùng nhau vượt qua khó khăn, dịch bệnh. Tích cực phát hiện, đề xuất, kiến nghị các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng yếu thế, các gia đình khó khăn, bị nhiều tổn thất của dịch bệnh tại “vùng đỏ”.
5. Tăng cường tuyên truyền các chỉ dẫn của Bộ Y tế và kiến thức khoa học về phòng, chống dịch Covid-19, nhất là các kỹ năng cần thiết và ý thức trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, xã hội để người dân tự phòng tránh khi bị cách ly hoặc điều trị tại nhà; động viên người dân chủ động, tích cực, tự giác thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Tuyên truyền, giải thích “Tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; “vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất”; thực hiện bao phủ vắc xin Covid-19 cho toàn dân là mục tiêu, là biện pháp nhằm sớm đẩy lùi và hạn chế sự lây lan của đại dịch.
Tiếp tục truyên truyền, cảnh báo về mức độ nguy hiểm và cơ chế lây lan dịch Covid-19 hiện nay. Đồng thời thông tin, tuyên truyền kịp thời, khách quan, minh bạch, cân bằng diễn biến tình hình dịch, công tác phòng, chống dịch, kết quả điều trị trong nước, trong tỉnh, khu vực và quốc tế. Chú trọng thông tin, phản ánh việc ứng xử với người mắc bệnh, người bị cách ly; phê phán tư tưởng chủ quan, lơ là mất cảnh giác, cố tình vi phạm quy định phòng, chống dịch của một bộ phận Nhân dân.
Tuyên truyền kinh nghiệm phòng, chống dịch của các địa phương trong tỉnh, của cả nước, kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong nước phục vụ công tác phòng, chống dịch; phản ánh các ý kiến đóng góp xác đáng, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân, nhất là đội ngũ tri thức, doanh nghiệp, hợp tác xã,… góp phần bổ sung hoàn thiện hơn nữa các giải pháp vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.
6. Tuyên truyền, khích lệ tinh thần chủ động, trách nhiệm, tận tuỵ hết mình của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị chức năng, đặc biệt là lực lượng y tế, quân đội, công an và đội ngũ cán bộ ở cơ sở nơi tuyến đầu chống dịch; biểu dương gương “người tốt”, “việc tốt”, những hành vi và nghĩa cử nhân văn, cao đẹp trong xã hội.
Tuyên truyền, lan toả những tín hiệu lạc quan, điểm sáng trong tổ chức và khôi phục kinh tế, chăn lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Đề cao tinh thần tự lực, tự cường, hỗ trợ lẫn nhau giải quyết khó khăn; khắc phục tâm lý ngồi chờ hay ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, địa phương; phát hiện, nhân rộng kịp thời mô hình vượt khó của địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Tăng cường tuyên truyền động viên sức mạnh tinh thần, củng cố niềm tin của Nhân dân, đội ngũ y tế và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, các doanh nghiệp, hợp tác xã nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh thích ứng an toàn với dịch bệnh.
7. Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu về tiềm năng, lợi thế, truyền thống, đặc trưng văn hóa; sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc Bắc Kạn quyết tâm cùng cả nước đẩy lùi đại dịch Covid-19.
8. Chủ động đấu tranh, phản bác kịp thời thông tin giả, tin xấu độc liên quan đến công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Lên án hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân, như: Đầu cơ, “thổi giá” hàng hoá; làm giả giấy tờ đi đường, giấy chứng nhận tiêm chủng; vi phạm quy định về thực hiện giãn cách xã hội; che giấu thông tin về các trường hợp có dấu hiệu nhiễm bệnh;...
III. CÁC HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN CHỦ YẾU
1. Tuyên truyền trên báo chí, trên nền tảng số, internet, cổng/trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương và mạng xã hội (Facebook, Zalo...).
2. Tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, tuyên truyền lưu động, hội nghị, họp thôn, tổ dân phố, khu dân cư, hoạt động của các tổ chức hội, đoàn thể, ... chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, các tổ Covid-19 cộng đồng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” nhắc nhở, vận động người dân vừa tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch, vừa lao động sản xuất, kinh doanh.
3. Tuyên truyền trực quan: Băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, phim, ảnh, triển lãm... trên các trục đường chính, chợ dân sinh, siêu thị, bệnh viện, tổ dân phố, khu công nghiệp, trung tâm Văn hóa - Thể thao, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng… tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ.
4. Tuyên truyền trên các ấn phẩm sách, tài liệu, tờ rơi, tờ gấp;...
5. Tuyên truyền thông qua các buổi toạ đàm, hội thảo, các cuộc gặp gỡ, giao lưu;...
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh: Quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động kịch bản tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo nội dung của Hướng dẫn này. 
2. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc
- Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chỉ đạo tổ chức tuyên truyền bám sát nội dung của Hướng dẫn. 
- Động viên tinh thần Nhân dân, nhất là vùng dịch bệnh diễn biến phức tạp (nếu có); lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã; tổ chức các hoạt động đối thoại tuyên truyền cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã; kiên quyết không để xảy ra điểm nóng; phấn đấu giữ vững “vùng xanh” như hiện nay trên địa bàn. 
- Chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền cơ sở tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương trong trạng thái bình thường mới.
- Chỉ đạo Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn; Phòng công tác đảng và công tác chính trị) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chủ động trong việc phối hợp định hướng tuyên truyền trên địa bàn; đấu tranh với thông tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch tại địa phương.
3. Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể tỉnh
- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Vận động những người có uy tín tham gia công tác tuyên truyền.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hiệu quả các hoạt động, chương trình tình nguyện, từ thiện, hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất, cũng như tinh thần cho những đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19. Vận động người dân, các tổ chức, doanh nghiệp đóng góp, đồng hành ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống dịch Covid-19.
4.  Sở Thông tin và Truyền thông
Theo dõi, giám sát và phối hợp để xử lý các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử đăng, phát thông tin sai sự thật, xuyên tạc, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, chắt lọc, xử lý các tài khoản mạng xã hội đăng tải các thông tin xuyên tạc, phản động, kích động gây tâm lý hoang mang trong các tầng lớp Nhân dân, nhằm làm mất lòng tin của người dân với cấp ủy, chính quyền, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 
5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền lưu động; cổ động trực quan về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trên: Panô, áp phích, tranh ảnh và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao... phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị.
6. Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh - Truyền hình, Tạp chí Văn nghệ Ba Bể, Cổng Thông tin điện tử tỉnh
- Tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19; làm tốt vai trò dẫn dắt, định hướng thông tin, tuyên truyền, tạo động lực chiến thắng dịch bệnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương trên địa bàn tỉnh trong trạng thái bình thường mới.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống dịch; thường xuyên khuyến khích, động viên phóng viên, biên tập viên nỗ lực vượt qua khó khăn, bám sát địa bàn để có nhiều tin, bài phản ánh tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch; biểu dương, nhân rộng các đơn vị, cá nhân, địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới... Đấu tranh, phản bác các thông tin xuyên tạc, quam điểm sai trái, những vi phạm vi phạm quy định phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.