• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
ↈ < HÀNH ĐỘNG VÌ THIÊN NHIÊN - TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA! > ↈ < TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU SỚM ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG THÀNH HIỆN THỰC CUỘC SỐNG! > ↈ

Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức Bắc Kạn nói không với tiêu cực”

Cập nhật lúc 15:20 - 19/08/2021 (GMT +07:00)

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, làm việc hiệu quả, tận tụy phục vụ nhân dân là yêu cầu đòi hỏi cấp bách ở mọi giai đoạn cách mạng. Trong giai đoạn hiện nay, để thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Kạn ngày càng phát triển, hướng tới xây dựng thành công chính quyền “Liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp” thì nhiệm vụ này càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết và cần sự quan tâm chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tham gia vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, các địa phương, cơ quan, đơn vị và sự tích cực tu dưỡng, rèn luyện của mỗi đoàn viên.
Thực hiện Đề án số 1172/ĐA-TLĐ ngày 22/7/2019 của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phát động và triển khai Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 02/10/2019 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc nâng cao ý thức trách nhiệm đạo đức công vụ và “Nói không với tiêu cực” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Đề án số 04/ĐA-LĐLĐ, ngày 21/7/2020 về triển khai cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức Bắc Kạn nói không với tiêu cực” giai đoạn 2020-2025 (Đề án), chỉ đạo các công đoàn cơ sở vận động đoàn viên CB, CC, VC nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, thực hiện “Năm không”: Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; Không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Đề án và các văn bản pháp luật có liên quan đến đội ngũ cán bộ công đoàn trong tỉnh. Ảnh Ngọc Liêm

Trên cơ sở Đề án, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 9 Hội nghị tuyên truyền, quán triệt các văn bản pháp luật có liên quan đến đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt trong toàn tỉnh; biên soạn, in ấn, cấp phát 15.000 tờ gấp tuyên truyền về Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật cán bộ công chức và Luật Viên chức; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng chống tham nhũng; hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết “Nói không với tiêu cực”. Các cấp công đoàn đã tập trung cụ thể hóa thành các nhiệm vụ giải pháp thực hiện phù hợp với địa phương, ngành, cơ sở; tổ chức phát động cuộc vận động đến toàn thể đoàn viên, người lao động; phối hợp với chính quyền tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ ký cam kết thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động. Các cấp công đoàn tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc phối hợp với người đứng đầu của các đơn vị, địa phương trong chỉ đạo thực hiện các giải pháp về giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ CB, CC, VC; kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị. Đồng thời phê phán chỉ ra các hành vi tiêu cực, nêu gương người tốt, việc tốt trong thực thi công vụ của CB, CC, VC. Năm 2021 có 100% công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức, qua đó tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, lối sống, những quy định CB,CC,VC không được làm; các quy chế quản lý, chi tiêu, sử dụng tài sản, tài chính trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các phong trào thi đua, các Cuộc vận động trong CB,CC,VC được các cấp công đoàn tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện; khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua…
Sau một năm triển khai thực hiện cuộc vận động, có thể thấy các cấp công đoàn đã có sự vào cuộc tích cực để triển khai thực hiện cuộc vận động. Tuy nhiên để phát huy tốt hiệu quả của cuộc vận động, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của CB, CC, VC trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ CB, CC, VC trung thành với Tổ quốc, tận tụy với nhân dân, có trách nhiệm cao với công việc, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, hướng tới xây dựng thành công chính quyền “Liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp” trong thời gian tới các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp sau:
Thứ nhất, Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của CB, CC, VC trong thực thi công vụ; triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Thứ hai, Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng cơ chế, chính sách; tích cực tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, lối sống, những quy định CB,CC,VC không được làm; các quy chế quản lý, chi tiêu, sử dụng tài sản, tài chính trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Thứ ba, Công đoàn tích cực vận động CB, CC, VC gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong khi thực thi công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người CB, CC, VC; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, công tâm, khách quan, tận tụy, chuyên nghiệp, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc quy định tiếp công dân; giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của đoàn viên, hội viên, người dân và doanh nghiệp.
Thứ tư, Hằng năm, Ban Chấp hành công đoàn thống nhất với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị để tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức có báo cáo riêng hoặc lồng ghép đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động của năm trước, phát động thi đua thực hiện Cuộc vận động năm tới; phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp đánh giá kết quả thực hiện các nội dung phong trào, các Cuộc vận động gắn với việc đánh giá, xếp loại CB,CC,VC. Coi kết quả việc triển khai thực hiện cuộc vận động là nội dung xem xét đánh giá, xếp loại hoạt động các cấp công đoàn.
Thứ năm, Các cấp công đoàn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của CB, CC, VC
Thứ sáu, Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, Cuộc vận động người CB,CC,VC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện cuộc vận động.

Vi Văn Nghĩa – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn