• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!" " **************** "Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2020)!"

Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ huyện Bạch Thông

Cập nhật lúc 16:26 - 25/05/2020 (GMT +07:00)

Trong những năm qua công tác thi đua, khen thưởng trong các cấp công đoàn, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) huyện Bạch Thông đã có bước phát triển tích cực, được triển khai sâu rộng, thực hiện toàn diện trên tất cả lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội và hoạt động công đoàn.

LĐLĐ huyện khen thưởng các cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động công đoàn, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2020)

Các cấp công đoàn trong huyện đã từng bước đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua để thu hút đông đảo CNVCLĐ hưởng ứng tham gia; thông qua các phong trào thi đua nhằm tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ, mang lại hiệu quả tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính của các cơ quan, đơn vị, công đoàn gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đã góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu, thành tựu kinh tế - xã hội của huyện. Trong 5 năm qua (2015- 2020) trong toàn huyện đã có 138 lượt Tập thể LĐXS, 384 lượt Tập thể LĐTT; 815 lượt Chiến sỹ thi đua cơ sở, 59 lượt Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 3.625 lượt LĐTT; 644 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng. Về công đoàn có 98 lượt tập thể và 205 lượt cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn; 37 lượt tập thể và 135 lượt cá nhân được biểu dương, khen thưởng khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 4.017 lượt cá nhân đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc, 2.429 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.…Đây là niềm vinh dự, tự hào, nguồn cổ vũ động viên đội ngũ CNVCLĐ tiếp tục phấn đấu những năm tiếp theo.

Để các phong trào thi đua yêu nước phát huy hiệu quả, thực sự là “đòn bẩy”, kích thích cá nhân, tập thể hăng say lao động, công tác; phát huy hết tài năng trong thực hiện nhiệm vụ, trong những năm tới các cấp công đoàn trong huyện Bạch Thông cần thực hiện một số nội dung, giải pháp cơ bản sau:

Một là, Đề cao vai trò, trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn các cấp trong việc chỉ đạo, triển khai các phong trào thi đua; tích cực tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả để công tác thi đua khen thưởng phát triển đồng bộ, sâu rộng, đạt kết quả.

Hai là, quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách, các quy định về thi đua, khen thưởng của Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn. Tiếp tục đối mới công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị; đổi mới công tác tổ chức, chỉ đạo, cụ thể hoá các phong trào thi đua, để các phong trào thi đua trở thành động lực, có sức lôi cuốn CNVCLĐ hưởng ứng tích cực tham gia.

Ba là, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, CNVCLĐ về ý nghĩa và tầm quan trọng của các phong trào thi đua. Mỗi cán bộ, đoàn viên cần xác định tư tưởng thi đua, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở; phấn đấu nâng cao chất lượng công tác, trong các lĩnh vực của đời sống gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bốn là, triển khai, tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn. Nội dung các phong trào thi đua phải gắn với các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Năm là, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, địa phương, ngành, công đoàn để xác định rõ chủ đề, nội dung tiêu chí và biện pháp tổ chức thực hiện; các hình thức thi đua phải phong phú, hấp dẫn thu hút đông đảo quần chúng tham gia.

Sáu là, công tác thi đua phải gắn liền với khen thưởng, chủ động sơ kết, tổng kết khen thưởng kịp thời theo từng đợt, hàng năm. Bình xét khen thưởng đảm bảo đúng nguyên tắc, chính xác, dân chủ, kịp thời, công khai, đánh giá đúng tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng; quan tâm khen thưởng cán bộ, đoàn viên, lao động trực tiếp; qua đó khơi dậy, cổ vũ tinh thần đoàn kết, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lao động, công tác, tạo động lực cho việc hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn, công đoàn.

Đinh Văn Tuyên-LĐLĐ huyện Bạch Thông