• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 ------------- Kỷ niệm 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2023)---------------Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6)----------------Ngày Đại dương thế giới (08/6)-------- 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2023)--------------- Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6)--------------- Ngày gia đình Việt Nam 28/6-------------- Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)----------Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hoà khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm-------------Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc! -------- Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!-----------Các cấp công đoàn hăng hái thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!---------“Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid - 19”-------"

Công đoàn cơ sở Giao thông vận tải Bắc Kạn chú trọng công tác giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp

Cập nhật lúc 09:15 - 19/12/2022 (GMT +07:00)

Công đoàn cơ sở Giao thông vận tải (GTVT) Bắc Kạn được thành lập tại Quyết định số 589/QĐ-LĐLĐ ngày 20/3/2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn trên cơ sở sáp nhập các Công đoàn: Văn phòng Sở GTVT, Thanh tra Sở GTVT, Ban Quản lý dự án sự nghiệp đường bộ (nay là Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn), Bến xe ô tô khách, Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải. Với nhiệm vụ, triển khai thực hiện tốt các chức năng và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; Tích cực tham gia quản lý Nhà nước, xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân lớn mạnh; Tuyên truyền, giáo dục, động viên và phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất và công tác đến toàn thể cán bộ, CNVC-LĐ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch mà cơ quan, đơn vị đã đề ra.

Cùng với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, công tác tham gia xây dựng Đảng là trách nhiệm của tổ chức Công đoàn. Vì vậy Công đoàn ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong việc tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Nhận thức rõ vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phát triển đảng viên, xác định việc thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng. Trong thời gian qua BCH Công đoàn cơ sở GTVT bám sát chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, chỉ đạo các Công đoàn bộ phận tích cực chú trọng xây dựng môi trường năng động, sáng tạo, gắn kết để đoàn viên công đoàn được rèn luyện và phát triển; tiếp tục tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức lý tưởng cách mạng bằng nhiều hình thức phong phú; đổi mới cách thức triển khai các hoạt động. Qua đó, lựa chọn đoàn viên công đoàn ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn và nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Căn cứ chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Công đoàn GTVT nhiệm kỳ 2017-2022: “Trong nhiệm kỳ phối hợp giới thiệu ít nhất từ 05 đoàn viên ưu tú trở lên cho Đảng bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam”. Ban chấp hành CĐCS tiến hành giao chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên Công đoàn ưu tú cho tổ chức đảng xem xét, kết nạp đảng cho các công đoàn bộ phận và coi đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn hàng năm, đồng thời chỉ đạo các công đoàn bộ phận xây dựng chương trình công tác, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, cụ thể là: tập trung tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Công đoàn cấp trên, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Kạn phát động mà trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” ; “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”; “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” và cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức Bắc Kạn nói không với tiêu cực”, “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”; “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững” ….thông qua các phong trào, hoạt động công đoàn, tạo điều kiện, môi trường cho đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động phát huy năng lực, phẩm chất, đồng thời tạo động cơ phấn đấu đúng đắn cho cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động, từ đó phát hiện các nhân tố điển hình tạo nguồn phát triển cho Đảng, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Để bồi dưỡng nguồn giới thiệu, phát triển đảng viên là đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động, các công đoàn bộ phận đã tích cực phối hợp cùng với cấp ủy đảng, các tổ chức đoàn thể chính trị khác, tích cực bồi dưỡng tư tưởng chính trị, bản chất giai cấp công nhân cho đội ngũ đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động tại các Công đoàn bộ phận. Kết quả, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn cơ sở Giao thông vận tải Bắc Kạn, đã phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng 20 đoàn viên ưu tú, trong đó có 12 đoàn viên công đoàn được kết nạp Đảng, đang làm thủ tục kết nạp cho 02 quần chúng ưu tú. Hiện nay, Công đoàn có tổng số 81 đoàn viên công đoàn trong đó có 55 Đảng viên.

/upload/images/nam-2022/thang-12.2022/3.-cd-gtvt-phat-trien-doan-vien.-anh.jpg

Ảnh. Lễ kết nạp Đảng viên tại Chi bộ Thanh tra Sở GTVT Bắc Kạn

Để tiếp tục khẳng định và nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phát triển đảng viên, trong thời gian tới, Công đoàn cơ sở GTVT sẽ triển khai đồng bộ một số giải pháp cụ thể sau:

+ Tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng đến các Công đoàn bộ phận và toàn thể đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác phát triển đảng viên.

+ Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, công tác với những nội dung cụ thể, thiết thực, tạo môi trường để đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu rèn luyện, phát huy năng lực, sở trường công tác... qua đó phát hiện những nhân tố điển hình trong các phong trào hoạt động, để giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

+ Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, thu hút nhiều đoàn viên, người lao động tham gia vào các hoạt động do Công đoàn tổ chức.

Phát huy những kết quả đạt được, với sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, trong thời gian tới CĐCS Giao thông vận tải Bắc Kạn sẽ tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác tham gia xây dựng Đảng, hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng hàng năm, xứng đáng là “cánh tay phải đắc lực”, là cầu nối giữa Đảng đến với đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động./. 

Hồng Vân - Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn