• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2021! *********************** Tháng công nhân năm 2021: “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” *********************** Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

Chế độ tai nạn lao động đối với trường hợp không tham gia BHXH

Cập nhật lúc 15:27 - 13/11/2019 (GMT +07:00)

Hỏi: Tôi làm việc cho một công ty tư nhân, thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nhưng chủ của tôi chưa tham gia BHXH cho tôi, nay tôi bị tai nạn lao động (TNLĐ). Trường hợp này tôi có được bồi thường gì không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 145 Bộ luật Lao động năm 2012 thì người lao động (NLĐ) tham gia BHXH bắt buộc được hưởng chế độ TNLĐ, bệnh nghề nghiệp (BNN) theo quy định của Luật BHXH.

NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc mà người sử dụng lao động chưa đóng BHXH cho cơ quan BHXH, thì được người sử dụng lao động trả khoản tiền tương ứng với chế độ TNLĐ, BNN theo quy định của Luật BHXH.

Việc chi trả có thể thực hiện một lần hoặc hàng tháng theo thỏa thuận của các bên.

NLĐ bị TNLĐ, BNN mà không do lỗi của NLĐ và bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì được người sử dụng lao động bồi thường với mức như sau:

Ít nhất bằng 1,5% tháng tiền lương theo HĐLĐ nếu bị suy giảm từ 5- 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11- 80%.

Ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động cho NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân NLĐ bị chết do TNLĐ.

Trường hợp do lỗi của NLĐ thì NLĐ cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 3 điều này.