• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
ↈ < HÀNH ĐỘNG VÌ THIÊN NHIÊN - TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA! > ↈ < TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU SỚM ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG THÀNH HIỆN THỰC CUỘC SỐNG! > ↈ

Ngày gia đình Việt Nam (28/6)

Cập nhật lúc 08:04 - 07/06/2021 (GMT +07:00)

1. Nội dung tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)
Từ bao đời nay, gia đình Việt Nam là nơi hình thành nhân cách, trí tuệ và nuôi dưỡng tình cảm tốt đẹp trong sáng của mỗi con người, là nơi giữ gìn và lưu truyền bản sắc văn hóa dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Rất quan tâm đến gia đình là đúng, nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, hạt nhân của xã hội là gia đình...”
Thấm nhuần lời dạy sâu sắc của Ng¬ười, Đảng và Nhà n¬ước ta luôn quan tâm chăm lo, xây dựng gia đình, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới đất n¬ước, gia đình Việt Nam vẫn duy trì đ¬ược nền tảng vững chắc, phát huy được bản sắc văn hoá dân tộc, đồng thời cũng tiếp thu đ¬ược những tinh hoa của thời đại. Xác định vị trí, vai trò to lớn của gia đình trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. 
Ngày 28/6/2000, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng ở cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Chỉ thị này xác định rõ: “Xây dựng gia đình bền vững, hạnh phúc là một mục tiêu quan trọng. Đề cao vai trò và trách nhiệm của gia đình, giúp đỡ và tạo điều kiện cần thiết để các gia đình thực hiện trách nhiệm đối với thế hệ trẻ, tạo môi tr¬ường lành mạnh cho sự phát triển của trẻ em”.
Ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nêu rõ: Lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc.  Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước.
Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn còn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Ngày Gia đình Việt Nam là một sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Đây cũng là ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ và những người không có bố mẹ, cặp vợ chồng phải hiểu được giá trị mái ấm và cùng nhau vượt qua sóng gió để có một gia đình hạnh phúc.
2. Khẩu hiệu tuyên truyền 20 năm Ngày gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình
- HÃY ĐỂ TÌNH YÊU THƯƠNG SƯỞI ẤM NGÔI NHÀ BẠN!
- YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ ĐỂ XÂY DỰNG HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH!
- HẠNH PHÚC SẼ TỎA SÁNG TRONG GIA ĐÌNH KHÔNG CÓ BẠO LỰC!
- BẠO LỰC GIA ĐÌNH LÀM SUY GIẢM KHẢ NĂNG HỌC TẬP VÀ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CỦA TRẺ EM!
- BẠO LỰC GIA ĐÌNH LÀ NGUYÊN NHÂN CHÍNH DẪN ĐẾN LY HÔN HIỆN NAY!
- BẠO LỰC GIA ĐÌNH LÀM GIA TĂNG CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ!
- NGĂN NGỪA CÁC HÀNH VI BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐỂ XÂY DỰNG XÃ HỘI HẠNH PHÚC!
- BẢO VỆ TRẺ EM SỐNG AN TOÀN NGAY TẠI GIA ĐÌNH LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHA MẸ VÀ CÁC THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH!
- ROI VỌT KHÔNG LÀM TRẺ NÊN NGƯỜI, YÊU THƯƠNG MẠNH HƠN LỜI QUÁT MẮNG!
- BẠO LỰC GIA ĐÌNH LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT!
- MỌI HÀNH VI BẠO LỰC GIA ĐÌNH CẦN ĐƯỢC TỐ GIÁC VÀ XỬ LÝ NGHIÊM MINH THEO PHÁP LUẬT!
- PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TOÀN XÃ HỘI!
- BẠO LỰC GIA ĐÌNH VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG ĐẾN QUYỀN CON NGƯỜI!
- GIA ĐÌNH LÀ TRƯỜNG HỌC ĐẦU TIÊN ĐỂ HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH CỦA MỖI NGƯỜI!
- PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ÔNG BÀ, CHA MẸ TRONG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ GIA ĐÌNH CHO CON CHÁU!
- VĂN HÓA LÀ ĐỘNG LỰC CỦA PHÁT TRIỂN, VĂN HÓA GIA ĐÌNH LÀ CỘI NGUỒN CỦA VĂN HÓA DÂN TỘC!
- GIA ĐÌNH LÀ NƠI BẢO TỒN, LƯU GIỮ CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC!
- XÂY DỰNG NHÂN CÁCH CON NGƯỜI VIỆT NAM TỪ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG TRONG GIA ĐÌNH!
- ÔNG BÀ, CHA MẸ MẪU MỰC, CON CHÁU THẢO HIỀN!
- GIA ĐÌNH LÀ TẾ BÀO CỦA XÃ HỘI, THÀNH TRÌ CỦA TỔ QUỐC!
- GIA ĐÌNH LÀ PHÁO ĐÀI, THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH LÀ CHIẾN SỸ TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH!
- BỮA CƠM GIA ĐÌNH ẤM ÁP YÊU THƯƠNG!
- GIÁ TRỊ GIA ĐÌNH LÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI GÓP PHẦN HÌNH THÀNH GIÁ TRỊ VĂN HÓA DÂN TỘC!
- GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC CẦN CHÚ TRỌNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ GIA ĐÌNH!
- ĐẦU TƯ CHO CÔNG TÁC GIA ĐÌNH LÀ ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG!
- HÃY XÂY DỰNG GIA ĐÌNH THỰC SỰ LÀ TỔ ẤM CỦA MỖI NGƯỜI, LÀ TẾ BÀO LÀNH MẠNH CỦA XÃ HỘI!
- HÃY XÂY DỰNG GIA ĐÌNH LÀ LÁ CHẮN TIN CẬY CHO CÁC THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH!
- CÔNG TÁC GIA ĐÌNH LÀ CẦU NỐI ĐƯA CHÍNH SÁCH VÀO CUỘC SỐNG!
- XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC LÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA CÔNG TÁC GIA ĐÌNH TRONG TÌNH HÌNH MỚI!
- NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA XÃ HỘI TRONG PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH LÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC GIA ĐÌNH!
- XÂY DỰNG QUỐC GIA HẠNH PHÚC CẦN BẮT ĐẦU TỪ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC!
- QUAN TÂM ĐẾN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH CẦN CỤ THỂ HÓA BẰNG HÀNH ĐỘNG!