• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2024)------Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)----Kỷ niệm 206 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2024)----Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)----Kỷ niệm 79 năm Ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024)---Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024)---Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2024)--Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 -19/5/2024)----Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 -20/5/2024)---Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 - 01/6/2024---Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!----Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Chỉ thị về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Cập nhật lúc 10:27 - 19/04/2022 (GMT +07:00)

Ngày 13/4/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Trang Thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh xin đăng toàn văn Chỉ thị.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, phong trào công nhân và hoạt động của các cấp công đoàn trong tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công đoàn đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật, giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chủ động phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; tích cực đổi mới các hoạt động tuyên truyền giáo dục đến đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước động viên đoàn viên, người lao động tăng năng suất lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, tổ chức và hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, chưa đáp ứng với yêu cầu của tình hình mới: Một số nơi chưa có sự đổi mới, chưa thu hút được đông đủ người lao động tham gia. Vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động ở một số công đoàn cơ sở chưa rõ nét; một bộ phận cán bộ công đoàn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy chưa bao quát và toàn diện. Mặt khác, dịch Covid-19 trong thời gian qua đã ảnh hưởng lớn đến việc làm, thu nhập, tâm tư, tình cảm của người lao động và hoạt động công đoàn. Năm 2023 là năm diễn ra đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên và tổ chức công đoàn theo phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Đại hội diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Để lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028. Triển khai thực hiện có hiệu quả quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

2. Chỉ đạo ban chấp hành công đoàn các cấp tổ chức đại hội và chuẩn bị tốt nội dung theo Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Báo cáo chính trị trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng phong trào công nhân và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua, khẳng định kết quả đạt được, chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải dựa trên dự báo sát, đúng tình hình, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội đảng bộ cùng cấp. Chú trọng khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc; bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, trình độ, kỹ năng, tác phong công nghiệp, hiểu biết pháp luật, kỷ luật lao động cho đoàn viên và người lao động. Đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, tập trung sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động công đoàn các cấp; đẩy mạnh phát triển các thiết chế công đoàn; nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của giai cấp công nhân. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, coi trọng xây dựng và tạo nguồn cán bộ công đoàn các cấp, tập trung xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong đoàn viên và công nhân lao động.

3. Lãnh đạo thực hiện công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng, Nhà nước, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nhân sự ban chấp hành công đoàn các cấp khóa mới phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín; có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa và phát triển. Thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ công đoàn các cấp, cán bộ chuyên trách không đủ thời gian tái cử.

4. Chỉ đạo chính quyền các cấp tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, giải đáp kịp thời những kiến nghị, đề xuất của công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn. Chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành có liên quan cùng cấp phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn các cấp tổ chức thành công đại hội.

5. Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy,  chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn. Lãnh đạo công đoàn các cấp phát động các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, có nhiều công trình, sản phẩm chào mừng đại hội; chú trọng biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động.

6. Giao Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn các cấp trong tỉnh và Đại hội công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, phù hợp với tình hình tại đơn vị, địa phương và diễn biến dịch Covid-19.

7. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này và báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

Hoàng Duy Chinh

Tải về: Tại đây