• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2022"-----“Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”-----“Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid - 19”

Liên đoàn Lao động huyện Chợ Mới tham gia kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào “Dân vận khéo” năm 2019

Cập nhật lúc 21:06 - 09/11/2019 (GMT +07:00)

Ngày 14, 15/8/2019, Liên đoàn Lao động huyện Chợ Mới tham gia Đoàn kiểm tra của huyện kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào “Dân vận khéo” năm 2019 tại 04 đơn vị là xã Nông Hạ, xã Nông Thịnh, Điện lực và Lâm trường Chợ Mới.

Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ tại xã Nông Hạ

Qua kiểm tra, Đoàn đã ghi nhận các đơn vị đã có sự quan tâm triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn như ban hành chương trình, kế hoạch ngay từ đầu năm; kiện toàn ban chỉ đạo; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo… Việc bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách được thực hiện dân chủ, công khai. Công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được triển khai tích cực. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả trên nhiều mặt của đời sống xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân… Đối với việc triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 06/ĐA-TU ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về nâng cao hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2018 - 2020. Tổ chức cho tập thể, cá nhân đăng ký, triển khai các giải pháp thực hiện các mô hình có hiệu quả.

Tuy nhiên việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các đơn vị cũng còn có hạn chế như: Công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ còn hình thức. Một số mô hình “Dân vận khéo” chưa được nhân rộng.

Đoàn kiểm tra đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở cần tiếp tục phát huy ưu điểm và những kết quả đạt được; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung giải quyết những vấn đề có thể gây bức xúc trong nhân dân; gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân. Cần đẩy mạnh và thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC đến quần chúng nhân dân với các hình thức phù hợp. MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục phối hợp, tăng cường chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, đoàn viên, làm tốt công tác giám sát phản biện. Đồng thời các đơn vị cần nâng cao hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”; tiếp tục xây dựng và nhân rộng nhiều gương điển hình, mô hình trong phong trào "Dân vận khéo" tại địa phương.

Hương Giang - Chủ tịch LĐLĐ huyện Chợ Mới