• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
ↈ < MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! > ↈ

Đối tượng, điều kiện, phương thức, thủ tục được hỗ trợ làm nhà ở “Mái ấm công đoàn” từ Quỹ “Mái ấm công đoàn của LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn

Cập nhật lúc 14:15 - 27/04/2021 (GMT +07:00)

Theo Quy chế quản lý, sử dụng và hoạt động của Quỹ “Mái ấm công đoàn” tỉnh Bắc Kạn Ban hành kèm theo Quyết định số 98/QĐ-LĐLĐ, ngày 12  tháng 12 năm 2006 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn quy định như sau:

1. Đối tượng

Đối tượng là đoàn viên CNVC-LĐ đang công tác trên địa bàn tỉnh có khó khăn về nhà ở có các điều kiện sau:

2. Điều kiện được hỗ trợ

Đã có đất ở, nhà ở hợp phápcó một trong các điều kiện sau:

1. Đoàn viên, CNVC-LĐ có thời gian công tác từ 20 năm trở lên, đang ở trong những căn nhà tạm, nhà tranh, vách đất, nhà bị dột nát, hư hỏng nặng không có khả năng tự làm mới hoặc tu sửa nhà, cần sự hỗ trợ về vốn để làm nhà nhưng chưa được Nhà nước hoặc các tổ chức chính trị xã hội hỗ trợ xây dựng nhà ở.

2. Đoàn viên, CNVC-LĐ có thời gian công tác từ 01 năm trở lên, gia đình bị thiên tai, hoả hoạn làm hư hỏng toàn bộ hoặc hư hỏng nặng một phần nhà ở.

* Điều kiện xét ưu tiên: Đoàn viên, CNVC-LĐ trong hộ gia đình có nhiều đoàn viên, CNVC-LĐ thuộc diện hỗ trợ; Bản thân đoàn viên, CNVC-LĐ là công nhân trực tiếp, có nhiều thành tích trong lao động sản xuất được các cấp khen thưởng; đoàn viên, CNVC-LĐ trong gia đình thuộc diện gia đình chính sách.

3. Phương thức hỗ trợ

- Căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể của đối tượng được hưởng thụ, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh sẽ quyết định mức hỗ trợ cụ thể nhưng tối đa không quá 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) cho một hộ.

- Ngoài phần hỗ trợ của Quỹ, các cấp công đoàn có thể đề nghị chính quyền, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, CNVC-LĐ nơi người được hỗ trợ công tác, hoặc phối hợp vận động chính quyền và nhân dân nơi người được hỗ trợ sinh sống hỗ trợ thêm vật liệu, ngày công hoặc huy động thêm phần đóng góp của gia đình đối tượng hưởng thụ để nâng cao giá trị công trình.

4. Thủ tục đề nghị hỗ trợ (Trách nhiệm của đối tượng được hỗ trợ và các cấp Công đoàn)

1. Đoàn viên, CNVC-LĐ thuộc đối tượng được hỗ trợ làm đơn đề nghị hỗ trợ gửi Ban Thường vụ (BCH) công đoàn cơ sở, đơn có xác nhận thôn (bản, tổ phố) về tình trang nhà ở.

2. Ban Thường vụ (BCH) Công đoàn cơ sở lập danh sách đối tượng thuộc diện hỗ trợ, lập danh sách những đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ, sắp xếp thứ tự ưu tiên gửi về ban quản lý Quỹ; cử cán bộ phối hợp với Ban quản lý Quỹ thẩm định các điều kiện xét hỗ trợ.

3. Sau khi được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh quyết định phương thức và mức hỗ trợ thì phối hợp với đối tượng thụ hưởng tổ chức xây dựng, sửa chữa nhà ở.

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình xây dựng và chất lượng công trình, nghiệm thu và hoàn chỉnh thủ tục bàn giao.

5. Phối hợp với Ban quản lý Quỹ tổ chức lễ bàn giao cho đối tượng thụ hưởng.