• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 ------------- Chào mừng Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923-01/3/2023)------------Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913- 17/3/2023) lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam-------Kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2023)---------Kỷ niệm 77 năm Ngày khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945-11/3/2023) -------- Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023)-----------------Kỷ niệm 72 năm Bác Hồ tặng thơ Liên phân đội Thanh niên xung phong 312 tại Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông (28/3/1951-28/3/2023)---------Chào mừng Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3) với chủ đề "Hạnh phúc cho mọi người"-----------Hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023"---------“Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid - 19”-------"

Thành lập Ban Nữ công công đoàn; nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Nữ công (Mục 18, Hướng dẫn 03/HD-TLĐ, ngày 20/02/2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam)

Cập nhật lúc 10:09 - 27/04/2021 (GMT +07:00)

1. Thành lập Ban Nữ công
- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở có từ 10 nữ đoàn viên trở lên được thành lập ban nữ công quần chúng để tham mưu, giúp việc về công tác nữ công theo nhiệm kỳ của ban chấp hành công đoàn cùng cấp.
       +  Số lượng thành viên ban nữ công quần chúng do ban chấp hành công đoàn cùng cấp quyết định từ ba người trở lên và tối đa không vượt quá hai phần ba (2/3) số lượng ủy viên ban chấp hành công đoàn cùng cấp (trừ trường hợp ban chấp hành có ba người).
        + Cơ cấu ban nữ công quần chúng gồm một số cán bộ, đoàn viên nữ là ủy viên ban chấp hành và không là ủy viên ban chấp hành, số thành viên ban nữ công quần chúng là ủy viên ban chấp hành công đoàn cùng cấp không vượt quá 1/3 tổng số thành viên ban nữ công quần chúng.
- Trường hợp công đoàn cơ sở có dưới 10 đoàn viên nữ thì chỉ định một ủy viên ban chấp hành hoặc một đoàn viên nữ phụ trách công tác tham mưu tổ chức các hoạt động nữ công.
- Ban nữ công quần chúng không đủ điều kiện tồn tại và hoạt động thì ban chấp hành công đoàn cùng cấp xem xét quyết định giải thể. Khi ban chấp hành công đoàn cùng cấp kết thúc nhiệm kỳ hoặc chấm dứt hoạt động theo quyết định của công đoàn cấp trên, thì ban nữ công quần chúng đương nhiên chấm dứt nhiệm vụ.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của ban nữ công quần chúng
- Tham mưu giúp ban chấp hành công đoàn cùng cấp xây dựng chương trình, nội dung, kinh phí tổ chức các hoạt động triển khai công tác nữ công trong nhiệm kỳ và hàng năm.
- Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ đoàn viên, người lao động và phản ánh, đề xuất, kiến nghị với ban chấp hành công đoàn cùng cấp; Tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ, chính sách lao động nữ, tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ đoàn viên, người lao động. Phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên nữ ưu tú để giới thiệu cho ban chấp hành công đoàn trong quá trình tham gia công tác quy hoạch, đào tạo và xem xét giới thiệu bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo các cấp. Đại diện cho nữ đoàn viên, người lao động tham gia các tổ chức hợp pháp có liên quan đến lao động nữ, trẻ em, dân số, gia đình, bình đẳng giới và vì sự phát triển của phụ nữ.
- Tuyên truyền, giáo dục nữ đoàn viên, người lao động về đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, hoạt động nữ công và những nội dung có liên quan đến lao động nữ nói riêng. Tổ chức các phong trào thi đua trong nữ đoàn viên, người lao động. Vận động nữ đoàn viên, người lao động tham gia các hoạt động xã hội và các phong trào thi đua chung do công đoàn phát động.