• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
ↈ < MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! > ↈ

THAM KHẢO: KẾ HOẠCH KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ

Cập nhật lúc 08:55 - 26/05/2021 (GMT +07:00)

 

ĐƠN VỊ………………………….

 
 

 

 

Số:          /KH-…….

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

………., ngày  … tháng … năm …

KẾ HOẠCH

Tổ chức khám sửc khỏe định kỳ năm …….

 

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y Tế về việc hướng dẫn khám sức khoẻ.

Căn cứ Văn bản số 3869/UBND - VX, ngày 19/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc khám sức khỏe, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Căn cứ Công văn số.......................... ngày …./…./…… của Huyện ủy, UBND huyện (thành phố)…………….

Thực hiện Kế hoạch công tác năm……….. của……………. Đơn vị………xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ năm ……. đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động…………. như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chăm lo và bảo vệ sức khỏe toàn diện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Đánh giá tình trạng chung và phân loại sức khỏe.

- Giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát hiện sớm nhất những dấu hiệu bất thường có nguy cơ phát triển thành bệnh lý, chủ động phòng và điều trị bệnh từ đó tạo tâm lý tốt để yên tâm công tác, lao động, sản xuất.

2. Yêu cầu: 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

II.  NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối tượng khám sức khỏe

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị……..

- Số lượng: …. Người (Trong đó có ….. Nữ và ….. Nam)

2. Đơn vị khám sức khỏe: …………………………..

Địa chỉ: …………………………………

3. Nội dung khám sc khỏe gồm:

3.1. Khám tổng quát: Bao gồm

+ Cân nặng, đo chiều cao, lấy mạch, đo huyết áp, đo thị lực,

+ Khám nội tổng quát; Ngoại tổng hợp; Tim mạch

+ Khám chuyên khoa: Da liễu; Răng - Hàm - Mặt; Tai - Mũi - Họng; Mắt.

+ Khám phụ khoa (nữ)

3.2. Khám cận lâm sàng:

+ X quang: Phổi thẳng

+ Siêu âm tổng quát: Ồ bụng

+ Xét nghiệm: Công thức máu, Định lượng Glucose; SGOT-SGPT; Creatinin - Urê máu; Acid Uric; Triglycerid; HDL-LDL.

………………………………………….

……………………………………………

(Thêm các nội dung khám cho phù hợp với mỗi đơn vị)

3.3. Đối với các dịch vụ khác (Ngoài kế hoạch): người lao động đăng ký và tự đóng thêm nếu có nhu cầu.

4. Tổ chức khám sức khỏe

- Thời gian: …………………………..

- Địa điểm: ………………………….

* Lưu ý

+ Nhịn ăn sáng và thực hiện lấy máu từ lúc 6….. sáng đến 8…. phút

+ Đem theo mắt kính (đối với những đồng chí có các vấn đề bệnh lý về mắt)

+ Uống nhiều nước trước khi thực hiệu siêu âm bụng tổng quát.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thanh toán 100% kinh phí khám sức khỏe theo kế hoạch.

- Đối với các dịch vụ khác (ngoài kế hoạch- File đính kèm) người lao động đăng ký và tự đóng thêm nếu có nhu cầu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng (ban)…………….

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe.

- Xây dựng dự toán, quyết toán kinh phí tổ chức khám sức khỏe.

- Thông báo kết quả khám sức khỏe đến cán bộ, CNVCLĐ.

……………………………………….

2. Đề nghị Ban Chấp hành công đoàn

- Chủ động liên hệ, trao đổi, thống nhất với… (cơ sở y tế) về các nội dung  hợp đồng khám sức khỏe.

- Tổng hợp nhu cầu khám thêm các dịch vụ khác của cán bộ, CNVCLĐ ngoài ngoài danh mục khám của kế hoạch này để đăng ký với………. (cơ sở y tế)

3. Đoàn viên công đoàn

- Tham gia khám sức khỏe đầy đủ.

- Đối với cá nhân có nhu cầu khám thêm các dịch vụ khác (ngoài kế hoạch): Đăng ký với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và đóng kinh phí theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ năm ….. . Đề nghị cán bộ, CNVCLĐ thực hiện khám sức khoẻ đầy đủ, đúng thời gian và địa điểm quy định.

 

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- LĐLĐ tỉnh(hoặc LĐLĐ huyện, TP, CĐ ngành) (b/c);

- (Cơ sở y tế) (phối hợp);

- BCH CĐCS;

- Các Phòng, ban;

- Cán bộ, CNVCLĐ cơ quan;

- Lưu: Cơ quan, CĐCS.

                                                                        

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

 

NỘI DUNG KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ

(Kèm theo Kế hoạch số….. /KH-KH-……., ngày… tháng… năm… của…)

STT

Nội dung

Đơn giá

I

Khám lâm sàng theo các chuyên  khoa

……..

1

………..

………..

2

……….

……..

…….

….

II

Khám cận lâm sàng

 

1

………..

2

…….

….

3

……….

……..

……

……….

….

 

Tổng

…………..

 

(Nội dung trên có tính chất tham khảo. Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, doanh nghiệp để xây dựng các danh mục khám cho phù hợp (thêm các nội dung khám khác)