• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2021! *********************** Tháng công nhân năm 2021: “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” *********************** Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

Hội nghị cán bộ công chức Cơ quan Văn phòng Sở Y tế

Cập nhật lúc 07:55 - 31/12/2020 (GMT +07:00)

Ngày 26/12/2020, CĐCS Văn phòng Sở Y tế đã phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2021. 

Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ, hoạt động của ban TTND, báo cáo tổng kết phong trào thi đua, thông qua quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế nâng lương trước thời hạn… Đây là hội nghị nhằm phát huy quyền làm chủ, tạo điều kiện cho công chức, người lao động được tham gia các ý kiến vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tình hình thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động và các biện pháp nhằm cải tiến lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sửa đổi, bổ sung các quy chế phù hợp với quy định hiện hành nhằm phát huy sức mạnh tập thể, đề cao trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của từng cá nhân, cùng nhau phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 
    Tại hội nghị, đồng chí Quyền Giám đốc Sở Y tế đã phát biểu giao chỉ tiêu, nhiệm vụ đối với các phòng, ban, đơn vị; đồng chí Chủ tịch CĐCS tổ chức cho toàn thể đoàn viên ký cam ký cam kết thực hiện cuộc vận động “CB, CC, VC nói không với tiêu cực” phát động phong trào thi đua và tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua đối với các tập thể, cá nhân trong năm 2021.

                                                          Minh Duyên – Công đoàn ngành y tế