• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2024)------Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)----Kỷ niệm 206 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2024)----Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)----Kỷ niệm 79 năm Ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024)---Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024)---Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2024)--Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 -19/5/2024)----Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 -20/5/2024)---Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 - 01/6/2024---Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!----Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Công tác Kiểm tra, Giám sát công đoàn một nhiệm kỳ nhìn lại

Cập nhật lúc 09:26 - 09/10/2023 (GMT +07:00)

Trong nhiệm kỳ (2018-2023) qua, hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn tỉnh Bắc Kạn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp, sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đội ngũ cán bộ Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp được kiện toàn, bầu bổ sung, bầu mới đảm bảo về số lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra. Tuy nhiên, tại Văn phòng Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh có 03 đồng chí cán bộ chuyên trách, còn lại các đồng chí cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn đều là kiêm nhiệm, nên thời gian dành cho công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn còn ít.

Hiện nay toàn tỉnh có 134 Uỷ ban Kiểm tra, với 964 cán bộ làm công tác kiểm tra, trong đó: 01 Uỷ ban Kiểm tra cấp tỉnh,10 Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 123 Uỷ ban Kiểm tra công đoàn cơ sở. Để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, sau Đại hội IX Công đoàn tỉnh, Uỷ ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh đã tham mưu xây dựng quy chế hoạt động, chương trình hoạt động của UBKT hằng năm, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn Uỷ ban Kiểm tra công đoàn các cấp xây dựng quy chế hoạt động, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Ngay sau Đại hội, Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã tham mưu kịp thời với ban Chấp hành cùng cấp xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp mình; Chủ động xây dựng chương trình công tác, kế hoạch hoạt động cả nhiệm kỳ và hàng năm, trình ban Chấp hành (Ban Thường vụ) tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Vì vậy hoạt động Uỷ ban Kiểm tra các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam được 2.327 cuộc, trong đó: Kiểm tra cùng cấp 1.588 cuộc, kiểm tra cấp dưới 739 cuộc; Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn được 2.613 cuộc, trong đó kiểm tra cùng cấp 1.856 cuộc (Liên đoàn Lao động tỉnh 05 cuộc, các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, công đoàn ngành 48 cuộc), kiểm tra cấp dưới 757 cuộc. Nội dung các cuộc kiểm tra đã bám sát quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hướng dẫn của công đoàn cấp trên, chương trình công tác của Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn đã tiếp, trả lời 638 lượt đoàn viên, CNVCLĐ hỏi về chế độ chính sách, như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiêp, hợp đồng lao động, chế độ nâng bậc lương, quy định về khen thưởng, kỷ luật…Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh tiếp nhận và phối hợp với các cơ quan chức năng, xem xét, giải quyết dứt điểm 13 đơn kiến nghị, khiếu nại của người lao động, nội dung đơn khiếu nại chủ yếu liên quan đến việc giải quyết quyền lợi, chế độ của người lao động như: Hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

/upload/images/nam-2023/thang-10.2023/4.-gs-tai-huyen-cho-moi.jpg

Ảnh. LĐLĐ tỉnh giám sát tại huyện Chợ Mới

Kết quả hoạt động Ủy ban kiểm tra đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, ngăn ngừa các biểu hiện vi phạm Điều lệ, vi phạm chỉ thị, nghị quyết và các quy định của công đoàn; thực hiện tốt các quy chế, quy định về thu, chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàn; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, lao động, nâng cao ý thức chấp hành Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh Bắc Kạn; phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là là Hiến pháp năm 2013, Luật Công đoàn 2012, Bộ luật Lao động sửa đổi, Luật BHXH và các quy định khác liên quan trực tiếp đến người lao động và tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Bên cạnh đó, hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra công đoàn còn một số hạn chế: Một số Uỷ ban Kiểm tra công đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động còn chung chung; chất lượng một số cuộc kiểm tra đồng cấp và cấp dưới chưa đạt yêu cầu, có đơn vị chưa quan tâm thực hiện kiểm tra đồng cấp... Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ủy ban Kiểm tra công đoàn, trong thời gian tới, cần thực hiện một số giản pháp sau:

Một là: Nêu cao vai trò, trách nhiệm của Ban Chấp hành, (Ban Thường vụ) công đoàn các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra. Để công tác kiểm tra thực sự là nội dung quan trọng trong quá trình chỉ đạo điều hành của tổ chức công đoàn. Kịp thời bổ sung, kiện toàn Ủy ban Kiểm tra công đoàn đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng và cơ cấu hợp lý; thành lập Ủy ban Kiểm tra ở những Công đoàn cơ sở có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ công đoàn Việt Nam.

 Hai là: Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra thực sự có phẩm chất, có năng lực, có trình độ chuyên môn về tài chính, pháp luật và am hiểu sâu, rộng về các chế độ chính sách, đồng thời phải là người có kinh nhiệm, nhiệt tình trong công việc, đặc biệt là phải có bản lĩnh, khách quan,…Thực hiện tốt công tác kiểm tra sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo sự hài hòa, ổn định và phát triển.

Ba là: Ủy ban kiểm tra Công đoàn cần chủ động tham mưu xây dựng quy chế hoạt động Ủy ban kiểm tra, xây dựng chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra hàng năm, trong đó cần bổ sung trong kế hoạch các chỉ tiêu đã đề ra và bám sát định hướng, thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên và cùng cấp.

Bốn là: Tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn, đặc biệt là các công đoàn cơ sở, mới được thành lập, kiện toàn cán bộ Ủy ban kiểm tra; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng đối với những đơn vị có thành tích trong công tác kiểm tra và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra công đoàn.                         

                                                         Hứa Thị Huân, LĐLĐ tỉnh