• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 - 02/4/2024)! -----Nhiệt liệt chào mừng “Tuần Văn hóa - Du lịch” tỉnh Bắc Kạn (27/4 - 02/5/2024)! -----Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam 21/4!-----Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (02/4/1904 - 02/4/2024)!---- Kỷ niệm 124 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900 - 11/4/2024)-----Kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024)----Kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2024)------Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)----Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!---------Chào mừng Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3)--------Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024)-------Kỷ niệm 73 năm Bác Hồ tặng thơ Liên phân đội Thanh niên xung phong 312 tại Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông (28/3/1951 - 28/3/2024) -------- Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023

Cập nhật lúc 13:16 - 25/12/2023 (GMT +07:00)

Ngày 21/12/2023, Chi bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hà Văn Trường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh; đồng chí Vi Hồng Dương, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, các đồng chí trong Thường trực cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh và có mặt 19/19 đảng viên.

Trong năm 2023, Chi bộ kịp thời quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến 100% cán bộ, đảng viên, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2023 về “Nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động và nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, tham gia học tập, nghiên cứu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch,vững mạnh”; duy trì việc ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu đăng ký các việc học tập và làm theo Bác.

 Chi bộ đã tập trung lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ công tác công đoàn, thực hiện tốt Đề án số 01/ĐA-LĐLĐ, của LĐLĐ tỉnh về nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động; Đề án triển khai Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực"; Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng; quan tâm lãnh đạo các đoàn thể cơ quan. Tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 trong năm 2023. Kết quả: 100% công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 (gồm 677/677 công đoàn cơ sở, 10/10 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở). Đối với Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra trong 2 ngày 10,11/10/2023, tại Đại hội đã bầu 28 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành. Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu 09 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, 03 đồng chí Thường trực LĐLĐ tỉnh, 09 đồng chí Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra, bầu chủ nhiệm UBKT. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 61-KH/TU, ngày 21/10/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; các hoạt động đặc thù do Tỉnh ủy phê duyệt và các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Tổng LĐLĐ Việt Nam giao; Chủ động phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động đối với người lao động; kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; thường xuyên thăm nắm tư tưởng của đoàn viên, CNVCLĐ và hoạt động công đoàn cơ sở. Quan tâm đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

/upload/images/nam-2023/thang-12.2023/8.-anh-chi-bo-ldld-tinh-tong-ket-cogn-tac-dang.jpg

Ảnh. Đồng chí Hà Văn Trường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hà Văn Trường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được của chi bộ và chúc mừng 19/19 đảng viên của chi bộ được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023, Trong thời gian tới, đề nghị, mỗi đảng viên trong chi bộ cần phải nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị và sự chỉ đạo của cấp ủy, tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đề nghị Chi ủy hàng tháng đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên đề với những nội dung thiết thực, đảm bảo đúng quy định, tăng cường lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra; phát huy tinh thần đoàn kết gương mẫu của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tiếp tục được cấp trên khen thưởng là chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu biểu.

Tại Hội nghị tổng kết, Chi bộ đã trao tặng giấy khen cho 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Hà Mến, LĐLĐ tỉnh