10 Tháng Mười Hai 2018 11:17 CH Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
Home > CÁC CHUYÊN ĐỀ  >  Ủy ban kiểm tra

Nâng cao chất lượng kiểm tra và hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp

Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định: Công tác kiểm tra của công đoàn là nhiệm vụ của ban chấp hành công đoàn mỗi cấp nhằm đảm bảo việc thực hiện Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của tổ chức công đoàn. Mỗi cấp công đoàn phải tổ chức, tiến hành công tác kiểm tra ở cấp đó và chịu sự kiểm tra của công đoàn cấp trên (Điều 39).


Tin Nổi Bật