25 Tháng Tám 2019 11:45 SA Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 - 24/8/2019)!
Home > HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH GẮN VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt của đời sống xã hội.


Bắc Kạn thiết thực học tập và làm theo Bác với việc giúp đỡ các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới

Cùng với giai cấp công nhân và tầng lớp trí thức, giai cấp nông dân Việt Nam luôn là lực lượng đông đảo nhất cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất nước nhà dưới sự lãnh đạo của Đảng.


Học tập chuyên đề 2016 về tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

Ngay trong những ngày đầu giành được độc lập và trong giai đoạn chiến tranh ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp, dù bộn bề công việc, song Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt,


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công nhân, viên chức, người lao động

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng con người Việt Nam có nhân cách cao đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống văn minh, tiến bộ.


SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC

Viết xong tháng 10-1947. Theo sách xuất bản lần thứ 7, Ký tên: X.Y.Z. năm 1959. Nxb. Sự thật xuất bản lần đầu tiên năm 1948, xuất bản lần thứ 7, năm 1959.


Chuyên đề năm 2015: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM; GẮN BÓ VỚI NHÂN DÂN; ĐOÀN KẾT, XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH ( Chuyên đề thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trong năm 2015)


Kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong CNVCLĐ năm 2014

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách, trước mắt, vừa có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 03 – CT/TW ngày 14/5/2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các văn bản chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy. Liên đoàn Lao động tỉnh với vai trò là thành viên bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã quan tâm


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở CĐCS Ủy bản MTTQ tỉnh Bắc Kạn

Để triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên công đoàn của cơ quan đạt hiệu quả. Ban chấp hành Công đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Vệt Nam tỉnh Bắc Kạn,


CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VỚI VIỆC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN HỌC TẬP TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Đảng ta phát động từ năm 2006 đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị - tư tưởng sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động,


Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố năm 1969

Trong lễ tang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đồng chí Lê Duẩn – Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đọc lời điếu và công bố Di chúc của Người.


Các tin khác:
Tin Nổi Bật