22 Tháng Bảy 2019 6:35 CH Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)!
Home > CÁC CHUYÊN ĐỀ  >  Tuyên giáo&Nữ công

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC TRONG CNVCLĐ

Bùi Minh Thanh – PCT LĐLĐ tỉnh

 

Tuyên truyền, giáo dục là một trong ba chức năng quan trọng của tổ chức Công đoàn. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tổ chức Công đoàn luôn tìm tòi, sáng tạo, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục cho phù hợp điều kiện lịch sử của đất nước và thực tiễn phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong từng thời kỳ, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong CNVCLĐ; cổ vũ, động viên CNVCLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Từ thực tế quá trình triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục hiện nay trên địa bàn tỉnh có một số khó khăn, thách thức, đó là: Sự biến động, phát triển nhanh của doanh nghiệp và đội ngũ CNVCLĐ trong các thành phần kinh tế làm cho các cấp công đoàn gặp không ít khó khăn trong công tác tập hợp, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân lao động. Trình độ văn hoá, chuyên môn, tay nghề, kiến thức về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận công nhân, lao động còn thấp. Phần lớn công nhân lao động xuất thân từ nông thôn, ở vùng sâu, vùng xa, miền núi chưa được đào tạo bài bản, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp còn nhiều hạn chế. Điều kiện sống, sinh hoạt của CNVCLĐ vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhất là về việc làm, thu nhập, nhà ở và điều kiện để được hưởng các chính sách xã hội. Sự phân hoá giàu nghèo, tình trạng doanh nghiệp phá sản, thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động, dẫn đến làm cho công nhân lao động thất nghiệp, mất việc, thiếu việc làm đang có chiều hướng gia tăng; tệ nạn xã hội có diễn biến phức tạp. Hơn nữa, các thế lực thù địch đã và đang có nhiều âm mưu lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc, diễn biến hoà bình để chống phá Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc,… Tất cả những thách thức khó khăn đó đòi hỏi cán bộ làm công tác công đoàn, nhất là phụ trách công tác tuyên giáo công đoàn các cấp phải vừa có trình độ, vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng và kinh nghiệm thực tiễn để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục cho đội ngũ đoàn viên, CNVCLĐ.

Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khoá X) đã xác định “Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, phát triển nhanh về số lượng, nâng cao chất lượng, có cơ cấu đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; ngày càng được tri thức hoá; có trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cao, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức; thích ứng nhanh với cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cao,...”. Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2013 - 2018 đã xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đó là: “... nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức thi đua yêu nước trong đoàn viên và nười lao động...; Nghị quyết đại hội VIII Công đoàn tỉnh Bắc Kạn đã xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ đó là: “... đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ lớn mạnh, là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước...”.

Tình hình đó đòi hỏi các cấp công đoàn trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, giáo dục với phương châm hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên làm đối tượng vận động, để tập hợp và thu hút đông đảo đội ngũ CNVCLĐ tích cực hưởng ứng, tham gia, tập trung để thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, giác ngộ giai cấp, kiến thức pháp luật, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tác phong công nghiệp,... cho đoàn viên, CNVCLĐ. Để đạt được những mục tiêu trên, công tác tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ của các cấp công đoàn trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đoàn viên, CNVCLĐ, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Trung ương (khóa XI), trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tuyên truyền về Luật Biển Việt Nam, biển đảo Việt Nam; Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn (sửa đổi); pháp luật an toàn giao thông,...; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền Nghị quyết 20 (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”; tuyên truyền các chỉ thi, nghị quyết của tổ chức Công đoàn gắn với bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, rèn luyện đạo đức cách mạng và lối sống cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Hai là, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của các địa phương, của các ngành. Tập trung tuyên truyền các nghị quyết, đề án, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội và các chế độ chính sách địa phương. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia phong trào “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần làm chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Ba là, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo công đoàn, trước hết là phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên công đoàn cấp tỉnh. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan báo chí của địa phương và của tổ chức Công đoàn (Tạp chí Lao động và Công đoàn, Báo Lao động); duy trì hiệu quả trang website của LĐLĐ tỉnh; giữ vững định hướng chính trị, đổi mới hình thức, nội dung công tác thông tin, chú trọng thông tin tuyên truyền về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Bốn là, chủ động phối hợp với chính quyền các cấp, các ngành chức năng từ tỉnh đến cơ sở để tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần làm phong phú và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Năm là, triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS, tội phạm, ma túy mại dâm của Chính phủ và công tác phòng, chống tác hại thuốc lá, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc theo Quyết định 1315/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ, theo hướng: Chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của lãnh đạo công đoàn các cấp để có sự cam kết thực hiện mạnh mẽ, triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống HIV/AIDS, tội phạm, ma tuý, phòng chống tác hại thuốc lá và các tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết hiện nay của tổ chức Công đoàn. Các cấp công đoàn trong tỉnh cần tập trung đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục cho phù hợp với từng đối tượng, trình độ và điều kiện sinh hoạt, công tác của đoàn viên, CNVCLĐ, nhằm xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Các bài khác: