22 Tháng Bảy 2019 7:35 CH Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)!
Home > CÁC CHUYÊN ĐỀ  >  Tuyên giáo&Nữ công

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV/AIDS trong CNVCLĐ

                                           Bùi Minh Thanh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

 

Ma túy, HIV/AIDS luôn là mối hiểm họa đối với con người và ảnh hưởng đến đạo đức, thuần phong mỹ tục, sức khỏe, sự tồn vong của giống nòi, đồng thời nó đã có những tác động tiêu cực đến an ninh, trật tự, sự phát triển kinh tế- xã hội. Nhận thức rõ những tác động tiêu cực và để bảo vệ đoàn viên, CNVCLĐ trước hiểm họa của ma túy, HIV/AIDS, với vai trò trách nhiệm của mình, trong thời gian qua các cấp công đoàn trong tỉnh đã tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự tạo điều kiện của chính quyền để tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phòng ngừa, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của đội ngũ CNVCLĐ trước hiểm họa của ma túy, HIV/AIDS.

Tuy nhiên, thực tế quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở cho thấy, ở một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, công tác tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS còn chưa được lãnh đạo đơn vị quan tâm, và còn coi đây là trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể; vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong công tác chỉ đạo còn mờ nhạt, trong khi đó một số CĐCS chưa chủ động tham mưu với cấp ủy, đề xuất với chính quyền triển khai, hoặc một số nơi đã triển khai  nhưng thời lượng tuyên truyền còn hạn chế, không kịp thời, trọng tâm, trọng điểm; phương pháp tuyên truyền chưa được đổi mới theo hướng trực quan, sinh động, dễ nhỡ, dễ hiểu, mới chỉ dừng lại ở việc giới thiệu tên văn bản pháp quy về lĩnh vực này; nội dung tuyên truyền chưa phong phú đa dạng, chưa phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và điều kiện sinh hoạt, công tác của đoàn viên, CNVCLĐ…

Từ những thực trạng trên và để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma tuý, HIV/AIDS trong CNVCLĐ, góp phần chăm lo, bảo vệ sức khoẻ người lao động; với chủ đề công tác năm 2014 là "Phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS hướng về cộng đồng, dựa vào cộng đồng, với phương châm phòng ngừa là chính”, các cấp Công đoàn trong tỉnh cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

Một là, tiếp tục tập trung tuyên truyền, quán triệt hiệu quả Chỉ thị 54/CT-TW ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới”, Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”, Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, Luật Phòng chống HIV/AIDS, Luật phòng chống ma túy, Pháp lệnh phòng, chống mại dâm và các văn bản liên quan…

Hai là, các cấp Công đoàn chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức các lớp tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV/AIDS cho CNVCLĐ nhằm đưa công tác tuyên truyền ngày càng đi vào chiều sâu, nâng cao về chất lượng, đem lại hiệu quả tuyên truyền, giáo dục.

Ba là, chủ động lồng ghép hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy,  HIV/AIDS  trong các hoạt động thường xuyên của Công đoàn gắn với phòng chống tội phạm, mại dâm, tệ nạn xã hội. Cùng với việc phát động các phong trào thi đua, tập trung đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV/AIDS trong toàn thể CNVCLĐ.

Bốn là, chú trọng đổi mới phương pháp tuyên truyền, linh hoạt thời gian, địa điểm để phù hợp với từng doanh nghiệp nhằm không ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất của doanh nghiệp, đời sống, thu nhập của người lao động và đem lại hiệu quả tuyên truyền; tập trung vào số công nhân lao động trẻ, nhập cư vì số công nhân trẻ, nhập cư tại địa bàn khá cao, trình độ, hiểu biết, kiến thức pháp luật còn thấp. Tăng cường tổ chức tuyên truyền ở các đơn vị, doanh nghiệp chưa được tuyên truyền về công tác phòng chống ma túy, HIV/AIDS.

Năm là, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tích cực hưởng ứng nhân Ngày toàn dân Phòng chống ma túy, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS. Duy trì và đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần, đẩy lùi ma túy, HIV/AIDS ra khỏi đời sống.

Sáu là, tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, công tác thông tin truyền thông phòng, chống ma túy, HIV/AIDS,  nhằm xây dựng đội ngũ CNVCLĐ có đời sống lành mạnh, lịch sự, văn minh, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương, không vi phạm pháp luật, tham gia tổ chức tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ tài sản, tính mạng của chính mình và các tài sản chung được trang bị.

Bẩy là, phát động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ làm tốt công tác phát hiện, tố giác và tham gia bắt giữ kẻ phạm tội, nhất là tội phạm về ma túy; nhắc nhở và kịp thời cung cấp thông tin cho chính quyền địa phương và lực lượng công an những biểu hiện người có hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Tám là, biểu dương, khen thưởng đối với những nhân tố tích cực trong công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, tội phạm, tệ nạn xã hội nhằm động viên kịp thời và nhân rộng./.

Các bài mới:
Các bài khác: