22 Tháng Chín 2019 3:24 CH Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!
Home > TRAO ĐỔI - KINH NGHIỆM - ĐỊNH HƯỚNG - GƯƠNG ĐIỂN HÌNH

Thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp

Nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức triển khai nhiều nội dung phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN bằng nhiều hình thức. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện trong các cấp công đoàn về luật và chính sách BHXH.

 

Đối thoại giữa lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, BHXH tỉnh với chủ tịch CĐCS và người lao động về các vấn đề liên quan đến các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,...

Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn luôn xem công tác truyền thông là điều kiện hết sức quan trọng để bảo vệ quyền lợi và nâng cao ý thức về nghĩa vụ, trách nhiệm thực thi pháp luật cho đoàn viên và người lao động. Thường xuyên chỉ đạo các cấp công đoàn quan tâm tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông về pháp luật lao động nói chung và pháp luật BHXH, BHYT, BHTN nói riêng cho đoàn viên, người lao động tham gia. Đặc biệt, những năm gần đây khi Luật BHXH 2014, Luật BHYT 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT 2014, các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ được ban hành khá đầy đủ, kịp thời, đồng bộ thì công tác truyền thông, phổ biến pháp luật lao động, BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ, đoàn viên, người lao động, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp càng có nhiều thuận lợi và đạt kết quả tốt.

Hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Báo Bắc Kạn, Đài PTTH tỉnh mở chuyên mục Lao động và Công đoàn; đăng tải các tin, ảnh, bài viết truyền thông các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN trên trang Facebook, website Công đoàn Bắc Kạn. Biên soạn, in ấn và phát hành các tờ gấp, tờ rơi dành cho cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động; giúp cán bộ công đoàn thuận lợi trong việc truyền thông vận động đoàn viên, người lao động tham gia các loại hình bảo hiểm. Tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo chuyên đề, các cuộc tọa đàm, hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách, pháp luật với người lao động về BHXH, BHYT, BHTN, các buổi tư vấn pháp luật cho công nhân tại doanh nghiệp, nơi sản xuất...

Hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn phối hợp với ngành chức năng và chính quyền cùng cấp tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách pháp luật đối với đoàn viên, CNVCLĐ trong đó có nội dung việc thực hiện chế độ chính sách về BHXH, BHYT, BHTN, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trên địa bàn. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã tuyên truyền, hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Sau khi được thanh tra, kiểm tra, giám sát thì nhận thức của chủ sử dụng lao động và người lao động đã có nhiều chuyển biến, do đó đối tượng tham gia và số tiền thu vào quỹ BHXH năm sau cao hơn năm trước; công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH đầy đủ, kịp thời, an toàn cho các đối tượng theo đúng quy định. Công tác cải cách thủ tục hành chính được coi trọng và thực hiện thường xuyên, liên tục, góp phần giảm thời gian và kinh phí thực hiện thủ tục BHXH, BHTN, BHYT cho doanh nghiệp và người lao động.

Để công tác phối hợp tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN có hiệu quả, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với BHXH tỉnh ký kết Quy chế phối hợp số 04/QCPH-LĐLĐ-BHXH, 22/9/2016 về việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký kết Chương trình phối hợp số 478/CTPH-LĐLĐ-SLĐTBXH 29/3/2018 giai đoạn 2018 - 2023, đồng thời định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp và xây dựng định hướng thực hiện trong thời gian tới.

Thực hiện công tác đại diện cho người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp nhận hồ sơ của 12 doanh nghiệp có số nợ bảo hiểm lớn, kéo dài. Sau khi tiếp nhận hồ sơ Liên đoàn Lao động tỉnh đã có thông báo đến các doanh nghiệp đề nghị các đơn vị thực hiện việc đóng số tiền nợ bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật. Khi nhận được thông báo đa số các doanh nghiệp đã nộp tiền nợ bảo hiểm.

Tuy nhiên việc thực hiện chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN còn gặp một số khó khăn như: Nhận thức về nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm trong việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN của người sử dụng lao động, người lao động còn nhiều hạn chế, dẫn đến việc để tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN, xảy ra phổ biến ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Việc báo cáo thống kê số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm không chính xác; số người tham gia BHXH bắt buộc còn thấp, cả tỉnh hiện có gần 1.031 doanh nghiệp, nhưng mới có khoảng 28% số doanh nghiệp đóng BHXH. Việc công đoàn khởi kiện về nợ đọng BHXH còn gặp nhiều khó khăn, do người lao động hoặc công đoàn cơ sở chưa thực hiện theo đúng quy trình, quy định khởi kiện; theo quy định tham gia BHXH bắt buộc đối với hợp đồng lao động từ 1 đến 3 tháng hiệu quả còn thấp do doanh nghiệp thường xuyên có biến động lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ sản xuất kinh doanh thiếu ổn định làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách, chế độ BHXH bắt buộc đối với lao động. Kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện dành cho công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật còn hạn hẹp, nhất là ở cơ sở… dẫn đến hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng tăng về tìm hiểu, nắm bắt các quy định của pháp luật trong đoàn viên, người lao động; hình thức tuyên truyền có nơi còn đơn điệu, không hấp dẫn; một bộ phận người lao động chưa hiểu rõ đối với chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Để thực hiện có hiệu quả chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh đưa ra một số giải pháp, kiến nghị như:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII về “cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”; Chỉ thị 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH”.

Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN để thấy rõ những lợi ích, ý nghĩa của chính sách, BHXH, BHYT, BHTN, nâng cao nhận thức về chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN đối với người sử dụng lao động và người lao động.

Thứ ba, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH, BHYT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi BHXH, BHYT, BHTN.

Thứ tư, kịp thời, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để đẩy mạnh việc phân cấp cho các cơ quan BHXH.

Thứ năm, tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện chương trình phối hợp, trong đó cần tập trung cho công tác đối thoại với người lao động nhằm giải quyết kịp thời những vướng mắc./.

Đinh Ngọc Cường (LĐLĐ tỉnh)

Các bài mới:
Các bài khác: