25 Tháng Tám 2019 11:53 SA Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 - 24/8/2019)!
Home > TRAO ĐỔI - KINH NGHIỆM - ĐỊNH HƯỚNG - GƯƠNG ĐIỂN HÌNH

TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI IX CÔNG ĐOÀN TỈNH BẮC KẠN, ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Bùi Minh Thanh – PCT LĐLĐ tỉnh

Năm 2017 là năm diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại  hội Đại biểu Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018–2023, Đại hội Đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018–2023. Xác định đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để tổ chức thành công đại hội.

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 17/11/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018–2023; Kế hoạch số 52/KH-TLĐ, ngày 28/11/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy kịp thời tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 16/12/2016 về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018–2023, đồng thời Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành: kế hoạch về tổ chức đại hội, hội nghị công đoàn các cấp; hướng dẫn công tác nhân sự BCH; kế hoạch tuyên truyền về đại hội công đoàn các cấp; phân bổ đại biểu dự Đại hội IX Công đoàn tỉnh; hỗ trợ kinh phí tổ chức đại hội cho Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; kế hoạch duyệt báo cáo, nhân sự BCH Công đoàn các cấp,... Đồng thời thành lập Ban Tổ chức Đại hội IX Công đoàn tỉnh và các tiểu ban để chuẩn bị mọi điều kiện tổ chức Đại hội IX Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023.

Để chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết tổ chức thành công đại hội, các cấp công đoàn trong tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất: Công tác chuẩn bị nhân sự ban chấp hành khóa mới

Đây là nội dung hết sức quan trọng, mang tính cốt lõi quyết định đến hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong cả nhiệm kỳ. Vì vậy, công tác chuẩn bị nhân sự cần đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Ban Chấp hành khóa mới cần có bản lĩnh chính trị vững vàng; nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn; trưởng thành từ thực tiễn phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có uy tín, có phương pháp hoạt động và khả năng đoàn kết tập hợp đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ; có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVC-LĐ. Có năng lực tham gia xây dựng và cụ thể hóa, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước vào công tác công đoàn; có kiến thức về quản lý kinh tế, xã hội, pháp luật; có kỹ năng hoạt động và nghiệp vụ công tác; có khả năng tham gia quyết định các chủ trương công tác của Ban Chấp hành công đoàn. Có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Có sức khoẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ; có đạo đức, lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị; có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng và lãng phí; không cục bộ, bản vị, cơ hội; không lãng phí, tham nhũng và bao che cho tham nhũng.

Thứ Hai: Xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội

Quá trình xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội cần ngắn gọn, có số liệu cụ thể để phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ. Đánh giá đặc điểm, tình hình có liên quan đến CNVCLĐ, như: việc làm, tiền lương, điều kiện lao động... Kết quả thực hiện nghị quyết của đại hội cấp mình trong nhiệm kỳ qua, trong đó cần làm rõ các giải pháp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Báo cáo đại hội của công đoàn cấp trên phải lấy ý kiến tham gia đóng góp của công đoàn cấp dưới. Phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ tới cần bám sát chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nghị quyết của cấp ủy, công đoàn cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp thực hiện cụ thể, trong đó chú trọng công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động.

Thứ Ba: Công tác tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp

Đại hội Công đoàn các cấp là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn. Đây cũng là dịp để cả hệ thống chính trị, toàn xã hội hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Vì vậy cần tăng cường công tác tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp tiến nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, công nhân viên chức lao động về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác vận động, tập hợp đông đảo CNVCLĐ vào tổ chức công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh và phát triển. Công tác tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp cần gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, kết hợp triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là Nghị quyết số 20-NQ/TW và Kết luận 79-KL/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Xác định những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn trong 5 năm (2018 - 2023); Công tác tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp cần coi trọng chất lượng, thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.

Nội dung tuyên truyền cần làm rõ và khẳng định vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; xây dựng khối đoàn kết liên minh công - nông vững chắc trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước; truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nghị quyết Đảng bộ các cấp, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam để Đại hội thực sự là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn có sức lan toả trong toàn xã hội; Tập trung phản ánh công tác chuẩn bị đại hội ở các cấp; những vấn đề cần bảo đảm trong công tác nhân sự, như tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng…; Đánh giá những kết quả đạt được và ý nghĩa các cấp Công đoàn trong việc triển khai thực hiện 4 chương trình hành động của Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đối với CNVCLĐ; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng và những đánh giá của CNVCLĐ đối với Đại hội Công đoàn các cấp để từ đó có những chính sách phù hợp trong Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; Biểu dương những thành tựu nổi bật trong 5 năm qua của địa phương, ngành, đơn vị; kết quả việc thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong CNVCLĐ và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; kết quả của quá trình đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn và những bài học kinh nghiệm trong quá trình vận động CNVCLĐ. Phát động các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội IX Công đoàn tỉnh và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; kịp thời biểu dương những nhân tố mới là CNLĐ trực tiếp sản xuất có những cải tiến, sáng kiến kỹ thuật được áp dụng rộng rãi trong đời sống xã hội; Kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng kích động của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam dưới mọi hình thức, nhất là các phương tiện truyền thông hiện nay. Nêu cao tinh thần, ý thức đoàn kết, dân chủ, xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh và phát triển./.

 

 

 

 

Các bài mới:
Các bài khác: