25 Tháng Tám 2019 12:02 CH Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 - 24/8/2019)!
Home > TRAO ĐỔI - KINH NGHIỆM - ĐỊNH HƯỚNG - GƯƠNG ĐIỂN HÌNH

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Hoàng Thị Chinh

Trưởng ban CTCS LĐLĐ tỉnh

Hiện nay, Liên đoàn Lao động tỉnh quản lý 10 công đoàn cấp trên cơ sở, 769 công đoàn cơ sở, với 2.701 cán bộ công đoàn (từ ủy viên ban chấp hành công đoàn trở lên); trong đó, 41 cán bộ công đoàn chuyên trách, 2.660 cán bộ công đoàn không chuyên trách; đội ngũ cán bộ công đoàn của tỉnh đa số được đào tạo cơ bản, trình độ chuyên môn đại học trở lên chiếm 63,5%; trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị chiếm 7,7%, trình độ trung cấp lý luận chính trị chiếm 18,6%.

Những năm qua, đội ngũ cán bộ công đoàn của tỉnh đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động và sáng tạo; có kiến thức, trình độ và năng lực hoạt động thực tiễn đóng vai trò then chốt thúc đẩy phong trào CNVC-LĐ, hoạt động công đoàn và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ công đoàn của tỉnh chủ yếu là kiêm nhiệm (98,5%) nên phương pháp, kỹ năng trong tổ chức hoạt động, tham gia thương lượng, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động... còn hạn chế. Nhiều cán bộ công đoàn chưa thực sự nhiệt tình, lúng túng trong tổ chức hoạt động; chưa tạo được sức hút, sự tin tưởng, tham gia của người lao động vào các hoạt động công đoàn cũng như sự tạo điều kiện và thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với tổ chức công đoàn…

Từ thực tế trên, để thực hiện tốt chức năng của Công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh xác định cần phải có đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, trình độ, có bản lĩnh và nhiệt tình với công việc; như vậy, cần quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp công đoàn, nhất là trong giai đoạn phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

 

LĐLĐ tỉnh tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn (ảnh: BBT)

Ngay sau Đại hội VIII Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-BCH ngày 14/2/2014 về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng Kế hoạch số 37/KH-LĐLĐ ngày 27/4/2014 về thực hiện Chương trình 1664/CTr-TLĐ ngày 04/11/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn với các nội dung, nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ sở, nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đề ra. Trong nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tạo điều kiện và cử 7 đồng chí cán bộ công đoàn chuyên trách học Thạc sỹ, 8 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị, 8 đồng chí học Trung cấp lý luận chính trị; hằng năm, nhiều lượt cán bộ công đoàn chuyên trách được cử đi bồi dưỡng nghiệp vụ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Các cấp công đoàn tổ chức 47 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho 3.573 cán bộ công đoàn, tập trung vào các nội dung như: Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghiệp vụ công tác kiểm tra; tài chính, công tác thi đua khen thưởng, hoạt động nữ công, phương pháp hoạt động công đoàn...

Thông qua tập huấn, cán bộ công đoàn được trang bị những kiến thức cần thiết và vận dụng vào thực tiễn để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; phát huy tốt hơn vai trò của tổ chức công đoàn trong bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho người lao động.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn trong tỉnh thời gian qua vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế: cán bộ công đoàn các cấp thường xuyên thay đổi nên công tác đào tạo, bồi dưỡng khó thực hiện theo kế hoạch đề ra. Nội dung bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở chưa liên hệ và gắn kết nhiều với thực tiễn hoạt động ở cơ sở. Đội ngũ giảng viên kiêm chức còn thiếu, trình độ, năng lực chưa đồng đều. Việc tự tổ chức triển khai nội dung tập huấn ở một số công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở còn hạn chế. Nhiều lớp tập huấn do công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức chưa tách riêng được theo từng loại hình cơ sở hoặc theo khu vực sản xuất kinh doanh, khu vực hành chính sự nghiệp nên nội dung tập huấn còn chung chung, thiếu cụ thể, thời gian tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ có nơi còn ít.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06/NQ-BCH ngày 14/2/2014 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, Kế hoạch 37/KH-LĐLĐ ngày 27/4/2014 của Liên đoàn Lao động tỉnh về thực hiện Chương trình 1664/CTr-TLĐ ngày 04/11/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp công đoàn về tầm quan trọng của công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn. Thường xuyên rà soát, bổ sung cán bộ công đoàn vào quy hoạch làm cơ sở để cử cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ công đoàn. Tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn, nghiên cứu đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức tập huấn, bồi dưỡng để đạt hiệu quả tốt hơn. Quan tâm kiện toàn đội ngũ giảng viên kiêm chức đảm bảo về chất lượng, từng bước nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn về mọi mặt, đặc biệt kỹ năng hoạt động công đoàn để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn./.         

Các bài mới:
Các bài khác: