Home > TRAO ĐỔI - KINH NGHIỆM - ĐỊNH HƯỚNG - GƯƠNG ĐIỂN HÌNH

Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tích cực thực hiện các biện pháp cải cách hành chính, trong đó tập trung sắp xếp, tổ chức bộ máy, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị.

 

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, khoá IX

Để tiến hành sắp xếp tinh gọn và nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy, Liên đoàn Lao động tỉnh bám sát chủ trương, sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Cụ thể như Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 31/5/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016-2021; Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 07/8/2017 của Thường trực Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế tại các cơ quan thuộc khối Đảng, đoàn thể; Hướng dẫn số 704/HD-TLĐ ngày 12/5/2017 về việc sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục cấp huyện...

Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiến hành rà soát, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ công chức, và người lao động; từ đó đề ra các giải pháp thực hiện. Tuyên truyền sâu rộng tại các công đoàn cơ sở, nhằm tạo sự đồng thuận, nhất là những cá nhân, tổ chức chịu sự tác động trực tiếp từ chủ trương về sắp xếp tinh gọn bộ máy. Theo đó, đa số cán bộ, công chức, người lao động của ngành đồng thuận với chủ trương tinh gọn bộ máy. Trên cơ sở đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã sáp nhập từ 5 ban: Ban Công tác cơ sở, Ban Tuyên giáo & Nữ công, Ban Tài chính, Văn phòng, Ủy ban kiểm tra xuống còn 4 ban, gồm: Ban Công tác cơ sở, Ban Tổ chức Kiểm tra, Ban Tài chính, Văn phòng. Cùng với đó, từ 01/9/2017 Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện quy trình, sắp xếp bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý phù hợp tình hình thực tế của đơn vị.

Đối với công đoàn ngành, địa phương, căn cứ vào số lượng công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn thuộc các công đoàn ngành, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng phương án và thống nhất với Đảng ủy, Ban giám đốc các sở: Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải thể công đoàn ngành của 2 đơn vị nói trên. Hiện Bắc Kạn chỉ còn 2 công đoàn ngành của Y tế và Giáo dục. Thực hiện chỉ đạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, từ ngày 1/7/2017, Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố giải thể công đoàn giáo dục các huyện, thành phố. Theo đó, các công đoàn cơ sở trường học và công đoàn cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển hoạt động về trực thuộc Liên đoàn Lao động các địa phương.

Đến nay, sau một thời gian giải thể, sáp nhập, sắp xếp bố trí cán bộ, bộ máy hành chính của Liên đoàn Lao động toàn tỉnh đã ổn định và đi vào hoạt động hiệu quả hơn. Đây chính là cơ sở, là tiền đề để Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của giai cấp công nhân và người lao động trong toàn tỉnh./.

Hoàng Thị Chinh, Trưởng ban Tổ chức Kiểm tra, LĐLĐ tỉnh

Văn bán mới:
Văn bản khác: