25 Tháng Tám 2019 12:53 CH Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 - 24/8/2019)!
Home > TRAO ĐỔI - KINH NGHIỆM - ĐỊNH HƯỚNG - GƯƠNG ĐIỂN HÌNH

Giải pháp tăng cường vai trò của công đoàn trong thúc đẩy Bình đẳng giới và nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo quản lý

Bùi Thị Thanh Thủy

Trưởng ban Công tác cơ sở LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn

Bắc Kạn là tỉnh miền núi, điều kiện phát triển kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, số lượng đoàn viên, CNVCLĐ25.401 người trong đó nữ CNVCLĐ là 12.157 người. Hệ thống tổ chức Công đoàn trong tỉnh gồm 10 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 747 công đoàn cơ sở.

Trong những năm qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ. LĐLĐ tỉnh đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Chiến lược quốc gia Bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và hướng dẫn các cấp Công đoàn trong toàn tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động. Đồng thời các cấp công đoàn đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) về công tác phụ nữ trong tình hình mới, Luật Bình đẳng giới, Chiến lược Quốc gia Bình đẳng giới và các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ đến cán bộ CNVCLĐ đặc biệt đối với nữ CNVCLĐ với nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, điều kiện sinh hoạt công tác của đoàn viên, CNVCLĐ; LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với sở Lao động TB&XH tổ chức 04 Hội nghị tập huấn Luật Bình đẳng giới và Hội thi “Tìm hiểu Luật bình đẳng giới trong CNVCLĐ”; công tác phối hợp của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp với cơ quan, đơn vị được thực hiện, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao nhận thức chính trị và trình độ quản lý, năng lực chuyên môn cán bộ nữ đã được quan tâm; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; lãnh đạo chủ chốt cơ quan Đảng, các sở, ban, ngành trong tỉnh đảm bảo theo quy định, kết quả nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chiếm 14%, cấp huyện chiếm 19,2%; 4/6 nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV, chiếm 66,66%; 20/49 nữ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, chiếm 40,81%; 71/241 nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện. Tỷ lệ nữ là lãnh đạo chủ chốt cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh chiếm 16,67%, cấp huyện chiếm 37,50%, cấp xã chiếm 14,77%; Tỷ lệ nữ là lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh: Cấp trưởng chiếm 10,26%; cấp phó chiếm 24,39%; 9/27 nữ tham gia BCH LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2018- 2023, chiếm 33,33%, 4/9 nữ tham gia Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, chiếm  44,4%, 62/143 nữ tham gia BCHCĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, chiếm 43,35 %, 1.404/2.339 tham gia BCH công đoàn, chiếm 60,02%...

Nhằm tăng cường tỷ lệ nữ CNVCLĐ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, các cấp Công đoàn đã chủ động tham gia với cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong công tác  quy hoạch cán bộ quản lý, lãnh đạo nữ. Hàng năm LĐLĐ tỉnh tổ chức và phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiếm tra, giám sát công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình tại các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn...; Đồng thời chỉ đạo các cấp Công đoàn tăng cường vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc giám sát, kiểm tra thực hiện việc thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động nữ, hợp đồng lao động...; nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của lao động nữ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để phối hợp tham gia phân công lao động hợp lý, phù hợp với trình độ chuyên môn, tay nghề, sức khỏe và hoàn cảnh gia đình; tham gia với chuyên môn thương lượng sửa đổi, bổ sung ký kết thỏa ước lao động tập thể với những nội dung có lợi cho lao động nữ,…

Tăng cường vai trò tín chấp của tổ chức Công đoàn, tạo điều kiện cho lao động nữ được vay vốn từ Qũy Quốc gia hỗ trợ việc làm và triển khai có hiệu quả quỹ “Vì nữ CNVCLĐ nghèo” phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống; thường xuyên tham mưu với cấp ủy, chính quyền đồng cấp nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ và kỹ năng nghề nghiệp cho nữ CNVCLĐ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lao động nữ về tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn.

Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được triển khai tại các cấp công đoàn. Thông qua các tiêu chuẩn đăng ký, nữ CNVCLĐ đã phấn đấu sắp xếp hài hòa công việc cơ quan, đơn vị với công việc gia đình, vừa đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vừa nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc. Hàng năm trên 75% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, trên 90% gia đình nữ CNVCLĐ đạt gia đình văn hóa.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban nữ công quần chúng ở cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở và phát huy tốt vai trò là đầu mối tham mưu cho BCH Công đoàn về công tác bình đẳng giới

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, như:  Một số cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa chủ động trong việc xây dựng Chương trình hành động hoặc xây dựng chậm, chưa thật sự quan tâm chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác phụ nữ, có nơi còn “khoán trắng” công tác phụ nữ cho Ban nữ công hoặc Ban vì sự tiến bộ phụ nữ; một số cơ quan, đơn vị không có lãnh đạo chủ chốt là nữ, trong đó có cả cơ quan khối dân chính đảng. Một số Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ còn hoạt động mang tính hình thức, hiệu qủa chưa cao; công tác tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tại một số công đoàn cơ sở còn chưa sâu rộng; một số nữ CNVCLĐ chưa thật sự chủ động, mạnh dạn đấu tranh khắc phục nhận thức sai lệch về vai trò phụ nữ và vấn đề bình đẳng giới; còn tư tưởng tự ti, an phận, thiếu ý chí phấn đấu vươn lên.

Để đẩy mạnh công tác Bình đẳng giới và nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo quản lý, LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn xin được đưa ra một số giải pháp cơ bản sau: Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức về giới, ý thức trách nhiệm về thực hiện công tác bình đẳng giới, tạo sự chuyển biến nhận thức về bình đẳng giới trong cán bộ, CNVCLĐ nhất là cán bộ chủ chốt; tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện có hiệu quả Luật Bình đẳng giới, Chương trình hành động về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, tăng cường vai trò của Công đoàn trong việc giám sát kiểm tra thực hiện hợp đồng lao động, kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động nữ được quy định trong Bộ Luật lao động, Luật Công chức, Luật Viên chức, Luật BHXH; tham gia với các cơ quan chức năng về sửa đổi bổ sung Bộ luật Lao động, trọng tâm tham gia sửa đổi những quy định riêng đối với lao động nữ, lồng ghép giới trong sửa đổi bổ sung Luật; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong nữ CNVCLĐ góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Học tập nâng cao trình độ”. Tham gia với chính quyền tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống; thực hiện quyền đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ; tăng cường vai trò tín chấp của công đoàn, tiếp tục tạo điều kiện cho lao động nữ vay vốn từ Quý Quốc gia hỗ trợ việc làm, Quỹ vì nữ CNVCLĐ nghèo trong nữ CNVCLĐ; củng cố kiện toàn, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ban nữ công công đoàn các cấp. Quan tâm, trú trọng tập huấn công tác Bình đẳng giới và lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn; động viên nữ CNVCLĐ tích cực xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Chăm lo sức khoẻ cho nữ CNVC-LĐ, tăng cường các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, tổ chức tốt việc khám sức khoẻ định kỳ, khám phụ khoa, kịp thời phát hiện bệnh nghề nghiệp cho lao động nữ; giảm bớt gánh nặng gia đình để nữ CNVC-LĐ có điều kiện phát triển; tăng cường công tác cán bộ nữ theo tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) về công tác phụ nữ trong tình hình mới; Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên nữ; xây dựng quy hoạch cán bộ nữ trong quy hoạch tổng thể về cán bộ của Đảng ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đề bạt, bổ nhiệm cần bảo đảm tiêu chuẩn của từng chức danh, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy được thế mạnh, ưu điểm của cán bộ nữ; quan tâm đến việc nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tay nghề, để nữ CNVCLĐ đáp ứng yêu cầu đổi mới./.

 

 

Các bài mới:
Các bài khác: