22 Tháng Chín 2019 3:07 CH Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!
Home > TRAO ĐỔI - KINH NGHIỆM - ĐỊNH HƯỚNG - GƯƠNG ĐIỂN HÌNH

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC KẠN VỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG HỌC VẤN, TAY NGHỀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Là đơn vị quản lý vận hành lưới điện, kinh doanh điện năng trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Kạn, Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Kạn hiện có trên 500 đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Do quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nên trình độ năng lực chuyên môn, tay nghề của người lao động không ngừng được nâng cao, nhanh nhạy nắm bắt và làm chủ công nghệ mới.

 

Công ty Điện lực Bắc Kạn đào tạo, huấn luyện nhân viên về văn hóa doanh nghiệp, đổi mới nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Do yêu cầu công việc nên cán bộ, công nhân viên trong Công ty phải thường xuyên học tập, nâng cao kỹ năng làm việc, trình độ tay nghề, cập nhật những kiến thức mới nhất để đáp ứng từng vị trí công việc được giao. Nhận thấy đây là một trong những yêu cầu cấp thiết nhất của đơn vị, trong những năm qua Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Kạn đã phối hợp với chuyên môn tuyên truyền sâu rộng, vận động CBCNV bằng nhiều hình thức như ra công văn, chỉ thị liên tịch về học tập nâng cao kỹ năng trình độ, tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt tập trung, sao gửi tài liệu, thông báo các lớp đào tạo để đoàn viên công đoàn, người lao động biết để tham gia học tập và cũng để đoàn viên, CNLĐ hiểu việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề là quyền lợi và là nghĩa vụ của mỗi thành viên trong Công ty; tổ chức các lớp đào tạo, tạo điều kiện để tất cả cán bộ, CNVCLĐ của được học tập nâng cao trình độ về mọi mặt.

Ý thức được tầm quan trọng của việc học tập nâng cao trình độ tay nghề, học vấn, trong những năm qua, cán bộ, công nhân viên trong Công ty luôn tự tìm nơi học, tranh thủ ngày nghỉ, thời gian rỗi tham gia các lớp đào tạo vừa làm, vừa học để nâng cao trình độ chuyên môn. Đến nay, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã có 157 người tham gia các lớp học trung học chuyên nghiệp ngành điện, đại học hệ thống điện, công nghệ thông tin, quản trị doanh nghiệp, kế toán tài chính, học cao học các ngành quản trị doanh nghiệp, kinh tế, hệ thống điện… Trong số đó có rất nhiều người tham gia học đại học văn bằng 2.

Hưởng ứng phong trào học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, ngoài việc tự mình học tập, đoàn viên, công nhân viên chức lao động Công ty Điện lực Bắc Kạn còn được sự quan tâm, hỗ trợ của chuyên môn, công đoàn các cấp. Ngày 01/9/2015, Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty đã ra Nghị quyết liên tịch số 3580/NQ-EVNNPC-CĐ về việc "Đẩy mạnh công tác đào tạo tại chỗ, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề cho cán bộ và CNVC-LĐ". Theo đó, Công ty đã phân công công nhân bậc cao kèm cặp công nhân bậc thấp; chuyên viên, kỹ sư kèm cặp, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật. Kết quả đào tạo tại chỗ, Công ty đã cử 58 CBCNV kèm cặp đào tạo tại chỗ cho 70 người với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Công ty luôn quan tâm đến yếu tố con người, vì vậy Công ty luôn tạo mọi điều kiện để CBCNV tham gia học tập, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên đi học tập kinh nghiệm tại các Công ty khác trong Tổng Công ty. Hàng năm, vào đầu năm các đơn vị lập kế hoạch mở các lớp đào tạo tại Công ty, xây dựng kế hoạch cử CBCNV đi đào tạo, tập huấn tại các cơ sở trong và ngoài ngành về các lĩnh vực chuyên môn, dự kiến số tiền chi để Ban lãnh đạo phê duyệt và triển khai thực hiện. Trong 5 năm trở lại đây, Công ty đã cử công nhân viên tham gia 129 đợt tập huấn với trên 1.000 lượt người tham gia, tự tổ chức 85 đợt tập huấn với 7.589 lượt người tham gia.

Ngoài việc tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng tập trung, Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Kạn còn chú trọng vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động tự học hỏi, bồi dưỡng thêm kiến thức, kỹ năng cuộc sống bằng cách đọc sách, báo, tra cứu kiến thức trên mạng Internet, mạng xã hội... Trong năm 2018, để phát động phong trào đọc sách, tự học tập trong công nhân viên chức lao động, Công đoàn Công ty đã mua sách trang bị cho các đơn vị, các công đoàn cơ sở thành viên với mong muốn tạo tiền lệ tốt cho việc xây dựng tủ sách và phong trào đọc sách tại các đơn vị trực thuộc.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, tay nghề được lãnh đạo Công đoàn và chuyên môn Công ty quan tâm tạo điều kiện, nên đến nay toàn Công ty đã có 04 thạc sĩ (chiếm 0,72%), 206 người có trình độ đại học (chiếm 37,52%), số người có trình độ cao đẳng, trung cấp 112 người (chiếm 20,4%), công nhân kỹ thuật 227 người (chiếm 41,37%).

Việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho đội ngũ đoàn viên, công nhân viên chức lao động là nhiệm vụ quan trọng được Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Kạn và chuyên môn đồng cấp thường xuyên chú trọng triển khai, giúp cho đội ngũ công nhân viên chức lao động của Công ty luôn vững vàng trước thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, bắt kịp xu hướng hiện đại và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

            Nguyễn Thị Hải

Công ty Điện lực Bắc Kạn

Các bài mới:
Các bài khác: