22 Tháng Chín 2019 3:28 CH Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!
Home > TRAO ĐỔI - KINH NGHIỆM - ĐỊNH HƯỚNG - GƯƠNG ĐIỂN HÌNH

Chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023: Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương vì quyền, lợi ích của người lao động, vì sự phát triển của tỉnh

Nguyễn Văn Du- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 được tổ chức trong lúc các đơn vị, địa phương trong tỉnh đang nỗ lực chuẩn bị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; các cấp Công đoàn thi đua lập thành tích hướng về Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ XII. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh. Trong ngày hội trọng đại của giai cấp công nhân, của tổ chức Công đoàn tỉnh nhà, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi trân trọng gửi tới toàn thể công nhân, viên chức, người lao động trong tỉnh lời chúc tốt đẹp nhất, chúc Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ IX thành công tốt đẹp.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, sự đồng tình hưởng ứng của tổ chức Công đoàn và sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn tỉnh nhà đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ VIII đã đề ra. Công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động được quan tâm thực hiện thường xuyên. Hoạt động tuyên truyền giáo dục đoàn viên, công nhân viên chức lao động được đổi mới, các cấp công đoàn đã cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn. Các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động có sự chuyển biến tích cực góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được chú trọng, chất lượng hoạt động công đoàn ngày càng nâng lên, thu hút đông đảo người lao động tham gia các hoạt động do công đoàn tổ chức.

Những kết quả trên đã khẳng định và nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn - người đại diện tin cậy của công nhân viên chức lao động, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền, doanh nghiệp với người lao động. Thay mặt Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn tỉnh nhà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, những năm qua, tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực và giải pháp để khai thác những tiềm năng, cơ hội, lợi thế của tỉnh, thu hút đầu tư, tạo cơ hội về việc làm, thu nhập cho người lao động. Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách ngày càng hoàn thiện; quá trình hội nhập quốc tế sẽ tạo môi trường thuận lợi cho công đoàn thực hiện tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ. Bên cạnh đó, trong những năm tới hoạt động công đoàn đứng trước những khó khăn, thách thức như: Tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự tăng trưởng kinh tế của đất nước và của tỉnh. Cuộc cách mạng khoa học lần thứ tư đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao, trong khi chất lượng nguồn nhân lực, trình độ, năng lực của một bộ phận đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu.

Đồng thời, 5 năm tới là thời kỳ Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết trong cộng đồng ASEAN và WTO, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cũng có một số nội dung ảnh hưởng đến hoạt động công đoàn. Trong điều kiện phát triển nền kinh tế, mối quan hệ lao động trong các doanh nghiệp ngày càng phức tạp, tình trạng vi phạm pháp luật lao động có chiều hướng khó lường hơn sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện các chế độ chính sách của đoàn viên, người lao động. Trước tình hình trên, các cấp công đoàn trong tỉnh cần chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất: Thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, củng cố, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh. Tập trung nguồn lực làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Lựa chọn đội ngũ cán bộ công đoàn là những người có kiến thức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, mạnh dạn đấu tranh bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động.

Thứ hai: Thực hiện tốt công tác tham gia quản lý, chăm lo đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động và các hoạt động xã hội. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ngành chức năng kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách  đối với người lao động, giải quyết kịp thời những bức xúc, đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, người lao động.

Thứ ba: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện Kế hoạch số 91-KH/TU, ngày 31/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả;

Chương trình hành động số 11-CTr/TU, ngày 23/1/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức rà soát sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, cán bộ hợp lý, giải quyết tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình sắp xếp.

Triển khai có hiệu quả Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 20/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng giai đoạn 2017 - 2022. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020. Tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ, tính kỷ cương kỷ luật trong công việc của cán bộ, công chức.

Thứ tư: Đẩy mạnh phát động và không ngừng đổi mới các phong trào thi đua yêu nước, coi công tác thi đua là động lực quan trọng, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06-ĐA/TU, ngày 14/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động đảm bảo phù hợp với từng ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp.

Thứ năm: Chủ động tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ công công đoàn các cấp, nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ giữ vị trí lãnh đạo, quản lý trong hệ thống công đoàn; thúc đẩy bình đẳng giới trong lao động việc làm. Thường xuyên củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Nữ công, Câu lạc bộ nữ công. Quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng, việc làm, đời sống của nữ CNVCLĐ; chủ động phối hợp, tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến lao động nữ và trẻ em.

Phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, tôi tin tưởng rằng nhiệm kỳ 2018-2023 phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động của Công đoàn tỉnh nhà sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong những năm tiếp theo./.

Các bài mới:
Các bài khác: