25 Tháng Tám 2019 12:49 CH Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 - 24/8/2019)!
Home > TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018)

(Gửi kèm Công văn số 885-CV/BTGTU ngày 03 tháng 10 năm 2018

của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

-----

1.     Tình hình và kết quả chung của Ngành Kiểm tra Đảng

Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời, ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra đảm bảo cho việc chấp hành và thực hiện thắng lợi mục tiêu lý tưởng, cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết và giữ gìn kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Tháng 10/1948, tại chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (Khoá I) đã ra Quyết nghị số 29-QN/TW ngày 16 tháng 10 năm 1948, do đồng chí Trường Chinh (Tức Thận), Tổng Bí thư của Đảng ký thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng. Ban Kiểm tra Trung ương đầu tiên gồm 3 đồng chí: Trần Đăng Ninh, Nguyễn Thanh Bình, Hà Xuân Mỹ (Hà Minh Quốc) do đồng chí Trần Đăng Ninh làm Trưởng ban, dưới Ban Kiểm tra là các phái viên có nhiệm vụ “đi xuống các khu xem xét chủ trương của Đảng có được thi hành và có sát, đúng không, đồng thời xem xét sự thi hành kỷ luật trong Đảng để tiếp thu kinh nghiệm giúp Trung ương bổ khuyết cho chính sách của Đảng”. Ngày đó, trở thành ngày truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng.

Quá trình hình thành cơ quan chuyên trách về công tác kiểm tra Đảng trải qua các thời kỳ cách mạng đã không ngừng phát triển lớn mạnh:

- Năm 1949 - 1950, thành lập Ban kiểm tra cấp khu.

- Năm 1951, Ban Chấp hành Trung ương có nghị quyết quy định: Ban kiểm tra Trung ương kiêm Ban Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm kiểm tra cả trong quân đội".

- Năm 1956 - 1957, thành lập Ban kiểm tra tỉnh uỷ, huyện uỷ, thành uỷ.

- Tháng 4 năm 1957, tách Ban kiểm tra Trung ương và Ban thanh tra Chính phủ.

- Đại hội Đảng lần III (1960 - 1976), đổi tên Ban Kiểm tra thành Ủy ban Kiểm tra (UBKT).

- Năm 1976, thành lập UBKT cấp Đảng uỷ cơ sở. Từ đó UBKT được lập đủ 4 cấp như hiện nay.

Đại hội Đại biểu lần thứ nhất của Đảng ta họp vào năm 1935 đã đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng về mặt tổ chức, thống nhất lãnh đạo. Công tác kiểm tra diễn ra trong tình hình phức tạp đấu tranh cả tả khuynh và hữu khuynh, thanh lọc các phần tử chống Đảng, những ai không phục tùng nghị quyết, Điều lệ, phá hoại kỷ luật Đảng thì nhất quyết phải khai trừ.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (1951-1960), Điều lệ Đảng quy định: "Ban chấp hành Trung ương, các xứ uỷ, khu uỷ (hoặc liên khu) thành uỷ, Tỉnh uỷ cử ra một số uỷ viên lập thành ban kiểm tra của cấp mình". Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá II) cử ra Ban kiểm tra Trung ương gồm 03 đồng chí, do đồng chí Hồ Tùng Mậu làm Trưởng ban. Tháng 7/1955, Ban Chấp hành Trung ương bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Uỷ viên Trung ương Đảng vào Ban kiểm tra Trung ương.

 Ngày 25/4/1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 263/SL cử đồng chí Nguyễn Lương Bằng làm Trưởng Ban kiểm tra Trung ương kiêm Tổng Thanh tra Chính phủ. Tháng 4 năm 1957, Ban Bí thư Trung ương đã ra Chỉ thị số 16/CT-TW quy định: "Về nội dung công tác Ban kiểm tra của đảng ở các cấp hiện nay chỉ chuyên trách kiểm tra việc giữ gìn kỷ luật ở các cấp và xét đơn khiếu nại của các đảng viên về các vụ thi hành kỷ luật ở cấp dưới. Còn vấn đề kiểm tra việc chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, của Chính phủ do Ban thanh tra của chính quyền ở các cấp giúp cấp uỷ và uỷ ban hành chính tiến hành". Từ đó đến nay, Ban kiểm tra của Đảng và Ban thanh tra của chính quyền tách riêng không hợp nhất làm một nữa.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (1960 - 1976), Ban Chấp hành Trung ương bầu UBKT Trung ương gồm 17 đồng chí (06 đ/c được bầu bổ sung); đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Uỷ viên Trung ương Đảng được bầu làm Chủ nhiệm UBKT Trung ương. Đại hội III của Đảng chỉ rõ: "Phải tăng cường công tác kiểm tra của Đảng đối với cán bộ và cơ quan Nhà nước, giữ gìn kỷ luật nghiêm minh, xử lý kỷ luật Đảng đối với những phần tử quan liêu, gây tác hại nghiêm trọng cho Đảng và Nhà nước" và xác định “Lãnh đạo mà không kiểm tra thì lãnh đạo sẽ trở thành quan liêu”.

Đại hội Đảng lần thứ IV (1976 - 1982), nhấn mạnh: "Tổ chức chu đáo, thường xuyên và có hệ thống công tác kiểm tra việc thực hiện đường lối, chính sách, ngăn ngừa xảy ra sai lầm, ngăn ngừa các vụ vi phạm nguyên tắc. Không kiểm tra coi như không lãnh đạo”. Ban Chấp hành Trung ương bầu UBKT Trung ương gồm 17 đồng chí (04 đ/c được bầu bổ sung), đồng chí Song Hào, Bí thư Trung ương Đảng được bầu làm Chủ nhiệm UBKT Trung ương.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (1982 - 1986) chỉ rõ: "Công tác kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo chủ yếu của Đảng, một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng đảng nhất là trong hoàn cảnh Đảng lãnh đạo chính quyền". Ban Chấp hành Trung ương bầu UBKT Trung ương gồm 10 đồng chí (03 đ/c được bầu bổ sung), đồng chí Trần Kiên, Bí thư Trung ương Đảng được bầu làm Chủ nhiệm UBKT Trung ương.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986-1991), quyết định đổi mới toàn diện đất nước, Đại hội yêu cầu “mọi tổ chức từ cơ quan Đảng, nhà nước đến đoàn thể quần chúng, mọi lĩnh vực hoạt động kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, đối ngoại... không có ngoại lệ, đều phải đặt dưới sự kiểm tra của tổ chức Đảng”. Ban Chấp hành Trung ương bầu UBKT Trung ương gồm 12 đồng chí (05 đ/c được bầu bổ sung), đồng chí Trần Kiên tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm UBKT Trung ương.

Đại hội Đảng toàn quốc lần VII (1991-1996), đã quyết định: “tăng quyền hạn của UBKT các cấp, chú trọng kiểm tra việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, kiểm tra tư cách đảng viên kể cả cấp uỷ viên cùng cấp, xem xét và xử lý kỷ luật đảng viên và các tổ chức Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng”. Ban Chấp hành Trung ương bầu UBKT Trung ương gồm 10 đồng chí (01 đ/c được bầu bổ sung), đồng chí Đỗ Quang Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị được bầu làm Chủ nhiệm UBKT Trung ương.

Đại hội Đảng toàn quốc lần VIII (1996-2001), Đại hội đã nêu: “Công tác kiểm tra có vị trí cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng. Kiểm tra và giữ gìn kỷ luật của Đảng là nhiệm vụ của toàn Đảng”. Ban Chấp hành Trung ương đã bầu UBKT Trung ương gồm 11 đồng chí (04 đ/c được bầu bổ sung), đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mỹ, Uỷ viên Bộ Chính trị được bầu làm Chủ nhiệm UBKT Trung ương.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (2001-2006), chỉ rõ: "Tăng cường công tác kiểm tra của các cấp uỷ, của UBKT các cấp, tập trung vào các nội dung chủ yếu: thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, củng cố đoàn kết nội bộ, giáo dục rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên". Ban Chấp hành Trung ương bầu UBKT Trung ương gồm 15 đồng chí (02 đ/c được bầu bổ sung), đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng được bầu làm Chủ nhiệm UBKT Trung ương. Hội nghị lần VII, Ban chấp hành Trung ương (Khoá IX) đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Chi, Bí thư Trung ương Đảng làm Chủ nhiệm UBKT Trung ương thay đồng chí Lê Hồng Anh nhận nhiệm vụ mới.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X (2006-2011), Điều lệ Đảng đã bổ sung thêm nhiệm vụ giám sát cho cấp uỷ và UBKT các cấp, đồng thời yêu cầu “tăng cường công tác kiểm tra, giám sát với nhận thức và yêu cầu mới: công tác kiểm tra, giám sát phải góp phần phát hiện và khắc phục được những khuyết điểm, thiếu sót khi mới manh nha”. Ban Chấp hành Trung ương bầu UBKT Trung ương gồm 20 đồng chí (06 đ/c được bầu bổ sung), đồng chí Nguyễn Văn Chi, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng được bầu làm Chủ nhiệm. Hội nghị lần thứ VI, Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) bầu bổ sung 03 đồng chí: Trịnh Long Biên, Nguyễn Đình Phách, Nguyễn Công Học vào UBKT Trung ương, đưa tổng số thành viên Uỷ ban kiểm tra là 15 đồng chí.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (2011-2015), Điều lệ đảng tiếp tục khẳng định “Kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng; một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhất là trong điều kiện duy nhất cầm quyền, Đảng lãnh đạo Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội”. Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương bầu UBKT Trung ương gồm 21 đồng chí, đồng chí Ngô Văn Dụ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng được bầu làm Chủ nhiệm. 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (2015-2020), xác định “Tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp… Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng”. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ nhất bầu UBKT Trung ương gồm 21 đồng chí, đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị được bầu làm Chủ nhiệm. Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương đã bầu đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm TT UBKT Trung ương, giữ chức Chủ nhiệm UBKT Trung ương.

Trải qua các giai đoạn cách mạng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện thường xuyên của Trung ương và các cấp uỷ Đảng, sự giúp đỡ phối hợp của các ngành, các cấp và của nhân dân. Đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp luôn tỏ rõ bản lĩnh vững vàng, kiên định, lập trường quan điểm của Đảng, trung thành với lý tưởng cách mạng, nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, đoàn kết, nhất trí, tận tuỵ, trách nhiệm với công việc; luôn đổi mới phong cách, phương pháp công tác, không ngừng phấn đấu vươn lên trưởng thành về mọi mặt, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp uỷ giao, góp phần tích cực đấu tranh ngăn ngừa, khắc phục tình hình tiêu cực trong Đảng và bộ máy Nhà nước, bảo vệ, củng cố tổ chức nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng, góp phần thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, được các cấp uỷ, tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên và nhân dân tin cậy.

2.  Tình hình và kết quả công tác kiểm tra trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Cùng với sự ra đời của UBKT Trung ương, UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn được thành lập ngày 03 tháng 7 năm 1951. Từ tháng 4 năm 1965 đến tháng 01 năm 1997 tỉnh Bắc Kạn sáp nhập với tỉnh Thái Nguyên thành tỉnh Bắc Thái.

Từ tháng 01 năm 1997, tỉnh Bắc Kạn được tái lập theo Nghị quyết của kỳ họp thứ 10, Quốc hội (khoá IX). Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa VII), đã bầu UBKT Tỉnh ủy gồm 07 ủy viên, đồng chí Nông Văn Kỉnh, giữ chức vụ Chủ nhiệm.

 Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa VIII) bầu UBKT Tỉnh ủy gồm 07 ủy viên, đồng chí Nông Văn Kỉnh, giữ chức vụ Chủ nhiệm, tháng 02 năm 2002, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu đồng chí Nguyễn Duy Nấp, giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy (thay đồng chí Nông Văn Kỉnh chuyển công tác).

Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) đã bầu UBKT Tỉnh ủy gồm 09 ủy viên, đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm, giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.         

Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Bắc Kạn (khóa X) bầu UBKT Tỉnh uỷ gồm 11 đồng chí, đồng chí Phùng Văn Huyên, giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT, tháng 10 năm 2014, ban Chấp hành Đảng bộ bầu đồng chí Hà Văn Hùng, giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy (thay đồng chí Phùng Văn Huyên nghỉ chế độ).

Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) bầu UBKT Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí, đồng chí Cù Ngọc Cường, giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Từ Ban kiểm tra (1951) đến nay là UBKT các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã không ngừng được củng cố và trưởng thành về mọi mặt. UBKT Tỉnh uỷ từ 07 Uỷ viên, đến nay đã được bố trí 11 uỷ viên.

Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ từ 13 biên chế năm 1997 (khi tái lập tỉnh), đến nay đã được bổ sung thành 22 biên chế, trong đó có 09 biên chế ủy viên hoạt động chuyên trách.

Có thể nói, sau hơn 20 năm tái lập tỉnh Bắc Kạn đến nay, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng luôn được cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp chỉ đạo, tổ chức thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của UBKT Trung ương. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp ngày càng được nâng lên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, nhất trí, quyết tâm cao, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh qua các kỳ đại hội, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Từ những kết quả đạt được trong những năm qua, UBKT các cấp trong tỉnh và cán bộ kiểm tra đã được tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen của tỉnh, của Chính phủ, của UBKT Trung ương (được Chính phủ tặng Cờ thi đua,UBKT Trung ương tặng Cờ thi đua và Bằng khen, Chủ tịch nước tặng Huân Chương Lao động hạng Ba). Đến nay, trong Đảng bộ có 283 đồng chí được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng”.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành kiểm tra Đảng 70 năm qua, tự hào về sự đóng góp của toàn ngành kiểm tra Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã luôn luôn ra sức khắc phục mọi khó khăn thiếu thốn không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt nghị quyết đại hội Đảng bộ qua các thời kỳ góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng quê hương Bắc Kạn ngày càng giàu đẹp, văn minh, tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang mà các thế hệ cán bộ đảng viên, nhân viên ngành kiểm tra qua các thời kỳ đã dầy công vun đắp.

Cấp ủy và UBKT các cấp luôn trân trọng, giữ gìn, khắc phục khó khăn, đem hết tinh thần và nghị lực đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc không ngừng vun đắp thêm truyền thống vẻ vang của Ngành Kiểm tra Đảng nói chung, Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Bắc Kạn nói riêng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng./.

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY BẮC KẠN

Các bài mới:
Các bài khác: