22 Tháng Chín 2019 3:06 CH Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!
Home > HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở CĐCS Ủy bản MTTQ tỉnh Bắc Kạn

Để triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên công đoàn của cơ quan đạt hiệu quả. Ban chấp hành Công đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Vệt Nam tỉnh Bắc Kạn, Liên đoàn lao động tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ; MTTQ đã cụ thể hóa Hướng dẫn của Trung ương, rà soát và bổ sung các tiêu chí phù hợp với đơn vị, cụ thể hóa quy định nêu gương gắn với nhiệm vụ, giải pháp, khắc phục hạn chế yếu kém của tập thể, cá nhân sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; xây dựng kế hoạch công tác, định hướng nội dung nêu gương để cán bộ, đảng viên mạnh dạn đăng ký thực hiện như: sử dụng máy tính đúng mục đích, ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn thảo, xử lý văn bản, không gây phiền hà cho cơ sở khi đi công tác, tiết kiệm chi tiêu văn phòng phẩm, hội nghị... nhiều cá nhân đã mạnh dạn đăng ký đề tài, sáng kiến kinh nghiệm để phục vụ cho công tác chuyên môn...những việc làm trên đã tiết kiệm ngân sách, có tác động tích cực đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như mỗi đồng chí đoàn viên công đoàn phải đăng ký một đến hai việc làm cụ thể, gắn với công việc chuyên môn của cá nhân được giao, đó là các tiêu chí để cuối năm đánh giá, xếp loại thi đua của từng Đảng viên, đoàn viên công đoàn trong cơ quan.

Công đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tích cực vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt việc nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, Ban chấp hành công đoàn cơ quan còn tham mưu với Ban chi ủy đưa những lời dạy của Bác, những nội dung chuẩn mực đạo đức đã được xây dựng thành những khẩu hiệu treo tại trụ sở làm việc để thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đoàn viên công đoàn trong cơ quan thực hiện; tổ chức học tập, tuyên truyền những lời dạy, bài phát biểu về đạo đức cách mạng, những câu chuyện về Bác Hồ khi người sống và làm việc ở Bắc Kạn, Cao Bằng; đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Công đoàn gắn với triển khai thực hiện các Nghị quyết của cấp trên và 6 chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chính Minh của cán bộ, công chức và người lao động trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; vận động đoàn viên công đoàn tham gia Hội thi Kể chuyện về những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác do Chi bộ cơ quan tổ chức.

Ban chấp hành Công đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động sáng tạo trong tổ chức thực hiện các Cuộc vận động, kết hợp chặt chẽ việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, góp phần hoàn thiện chuẩn mực đạo đức mới trong cán bộ, đoàn viên công đoàn của cơ quan, gắn với công tác phát triển Đảng viên, xây dựng tổ chức Công đoàn cơ quan vững mạnh. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn được cán bộ, đảng viên, công đoàn trong cơ quan gắn với các phong trào thi đua yêu như phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Học tập nâng cao trình độ học vấn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, “Thực hành tiết kệm chống lãng phí, chống tiêu cực và các tệ nạn xã hội”, thực hiện “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận ”…Các phong trào thi đua đã được đoàn viên công đoàn vận dụng, cụ thể hóa phù hợp với thực tế công việc của mỗi đồng chí, góp phần cùng cơ quan hoàn thành các nhiệm vụ chính trị hằng năm.

Trong thời gian tới công đoàn UBMTTQ tỉnh sẽ tiếp tục triển khai việc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn viên, gắn với phong trào thi đua yêu nước; nâng cao nhận thức, tư tưởng trong đoàn viên công đoàn, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên; tập trung tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về yêu cầu, trách nhiệm của mỗi người trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục học và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, nề nếp trong sinh hoạt công đoàn, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần tích cực xây dựng cơ quan, tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Dương Thanh Hoàn- Ủy ban MTTQ tỉnh

Các bài mới:
Các bài khác: