25 Tháng Tám 2019 11:26 SA Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 - 24/8/2019)!
Home > HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Học tập chuyên đề 2016 về tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

Ngay trong những ngày đầu giành được độc lập và trong giai đoạn chiến tranh ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp, dù bộn bề công việc, song Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn, quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Người đã thấy rõ và cảnh báo những bất cập, khuyết điểm, sai lầm, sa vào chủ nghĩa cá nhân của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã và đang gây trở ngại cho công cuộc kháng chiến kiến quốc của dân tộc ta. Vì vậy tháng 10/1947 Người đã cho ra đời tác phẩm nổi tiếng “Sửa đổi lối làm việc” để mỗi cán bộ, đảng viên tự nhìn nhận, học tập và chủ động khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm đó. Đồng thời, Người còn tập trung nêu rõ những biện pháp cần thiết để chữa trị những căn bệnh “nan y” này.

 Xuyên suốt và cốt lõi trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Người là việc phải giáo dục, rèn luyện và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực làm việc và tư cách đạo đức, thực sự là “công bộc” của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Đảng cũng là một thực thể xã hội, cán bộ, đảng viên của Đảng có nhiều ưu điểm và đạt nhiều thành tích, nhưng cũng có những khuyết điểm là: Không giữ vững được tính cách mạng trong mỗi công việc của Đảng; thiếu chí công vô tư; không giữ được kỷ luật nghiêm từ cấp trên xuống cấp dưới; không gần dân, lắng nghe và gắn bó mật thiết với nhân dân, và nhất là không làm việc đến nơi đến chốn. Bảy mươi năm đã trôi qua, từ khi tác phẩm ra đời, những lời giáo dục, nhắc nhở của Người đã góp phần quan trọng giáo dục nên một đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” đóng góp tích cực vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Cùng với thời gian cũng như những thay đổi của tình hình thực tiễn, nhất là trong thời kỳ đổi mới, những tác động của mặt trái cơ chế thị trường đang đặt ra cho chúng ta những vận hội và thách thức mới. Đó là sự phát triển nhanh về kinh tế - xã hội dẫn đến sự chênh lệch, phân hóa về lợi ích và thu nhập mà chúng ta chưa có cơ chế quản lý điều tiết phù hợp, hiệu quả. Mặt khác những biểu hiện trì trệ, quan liêu, thiếu trách nhiệm và thoái hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng gia tăng và trở thành nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ.

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng cũng như công tác xây dựng hệ thống chính trị. Nhưng trước những thách thức, khó khăn và yêu cầu ngày một cao của quá trình hội nhập, phát triển, chúng ta đang bộc lộ nhiều yếu kém, tụt hậu so với cả nước, nhất là chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thấp; quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội còn bộc lộ hạn chế cần được khắc phục; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp; tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là nguồn vốn trái phiếu chính phủ và các chương trình mục tiêu quốc gia chậm, hiệu quả chưa cao; tình trạng khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác cán bộ còn nhiều bất cập từ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đến quá trình tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sắp xếp bộ máy; việc thực thi kỷ cương, kỷ luật cũng như chính sách đãi ngộ còn nhiều hạn chế đã và đang làm nảy sinh nhiều loại bệnh của chủ nghĩa cá nhân. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra là: Do nhận thức tư tưởng chưa đúng, mắc bệnh chủ quan, hẹp hòi, ưa dùng cánh hẩu, kéo bè kéo cánh, phá vỡ khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữa Đảng và nhân dân; ưa ba hoa, nói dông dài, cẩu thả... Những căn bệnh trên nếu không được chấn chỉnh, kiên quyết và kiên trì khắc phục sẽ làm xói mòn lòng tin của nhân dân, suy giảm vai trò lãnh đạo của Đảng, gây trở ngại cho quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Phát huy thành tích đã đạt được, từng bước khắc phục hạn chế, yếu kém, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tổ chức học tập và kiểm điểm Chuyên đề 2016 về tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay.

Trước mắt, chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ cải cách hành chính từ quy trình xây dựng, ban hành đến áp dụng văn bản luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cơ cấu tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tính chuyên nghiệp; giáo dục, khắc phục tình trạng sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước yêu cầu chính đáng của người dân. Đổi mới công tác quản lý quy hoạch, bổ nhiệm, tổ chức, giao nhiệm vụ, đánh giá, thanh tra, kiểm tra, tạo ra động lực phát triển cho bản thân đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; khắc phục tình trạng vừa thừa, vừa thiếu nhân lực; hiện đại hóa hành chính, cung cấp dịch vụ công, xây dựng chính quyền điện tử….

Mỗi cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, học tập, kiểm điểm nghiêm túc chuyên đề phù hợp với đặc điểm của mỗi cơ quan, đơn vị. Trước hết mỗi cấp ủy viên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thực hiện tốt quy định nêu gương; xác định rõ thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu; gương mẫu học tập và kiểm điểm bản thân, gương mẫu đăng ký học tập và làm theo Bác, tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ; niêm yết công khai nội dung đăng ký việc làm theo Bác cụ thể để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, giám sát, góp ý.

Kiên quyết “Sửa đổi lối làm việc” gắn với cải cách hành chính, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) với 4 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, tạo bước chuyển biến cơ bản trong công tác cán bộ

Hai là, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ; cải thiện chỉ số PCI; xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư vào nông, lâm nghiệp, du lịch, hạ tầng công cộng và một số dịch vụ công

Ba là, nâng cao đời sống dân cư khu vực nông thôn, giảm nghèo nhanh và bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới theo phương châm “dân làm, nhà nước hỗ trợ”

Bốn là, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường. Tập trung trồng rừng gắn với công nghiệp chế biến gỗ để nâng cao giá trị kinh tế rừng

***

Những lời dạy của Người gần 70 năm qua “Về sửa đổi lối làm việc” đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Những trăn trở và chỉ dẫn của Người về xây dựng Đảng cầm quyền ngày càng có ý nghĩa lớn lao trước yêu cầu cấp bách của sự nghiệp đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước và hội nhập quốc tế nhằm tăng cường xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn cách mạng mới./.

Phạm Huy Hoàng (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Các bài mới:
Các bài khác: