22 Tháng Bảy 2019 6:53 CH Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)!
Home > HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH GẮN VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Nguyễn Văn Du

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

 

Kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt của đời sống xã hội. Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016  đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày 10 tháng 10 năm 2016, Ban Chấp hành Trung ương cũng đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ban Chấp hành Trung ương đánh giá đúng tình hình và nguyên nhân; chỉ ra các biểu hiện chính của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đang có diễn biến hết sức phức tạp. Đồng thời, đưa ra mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, trong đó nhóm nhiệm vụ, giải pháp về giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình được đặt lên hàng đầu nhằm thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải cam kết việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và bí thư cấp uỷ các cấp.

Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là yêu cầu cấp bách vừa mang tính lâu dài được cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh rất quan tâm, kỳ vọng. Thực hiện tốt nhiệm vụ trên sẽ góp phần quan trọng tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, trong quy hoạch đủ năng lực, phẩm chất; chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Đảng ta nhấn mạnh: Phải làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo Bác thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội các cấp, trước hết là đối với người đứng đầu và tiếp đến là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên.

Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân học tập và làm theo. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với chi bộ hoặc tập thể cơ quan, đơn vị nơi công tác. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng hằng năm và cả nhiệm kỳ.

 

 

Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng (ngày 15/12/2016)

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể cần tập trung chỉ đạo, thực hiện chín nhiệm vụ sau: 

Một là, tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung chỉ đạo việc đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với tập thể, cá nhân; việc thực hiện nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp theo Quy định số 1496-QĐ/TU ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của các đồng chí Tỉnh ủy viên và Quy định nêu gương của cấp ủy địa phương, đơn vị. 

 Hai là, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hằng năm của đảng bộ; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị

Ba là, gắn thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cùng với nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xác định trách nhiệm của người đứng đầu, thực thi đạo đức công vụ. Hằng năm mỗi cấp ủy xác định, lựa chọn đăng ký những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị, địa phương để cấp ủy cấp trên thẩm định, xác nhận sau đó lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, giải quyết kịp thời và có hiệu quả; tiến hành công khai kết quả việc giải quyết trên phương tiện thông tin đại chúng.

Bốn là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Năm là, cấp ủy chính quyền, đoàn thể cần có kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, đa dạng, linh hoạt về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo ở địa phương, cơ quan, đơn vị; lên án, phê phán nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

Sáu là, đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí của tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Bảy là, tiếp tục đổi mới việc tổ chức thực hiện chương trình, giáo trình giảng dạy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Tám là, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chín là, xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ, chính quyền tỉnh xác định nội dung đột phá của cả nhiệm kỳ là: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức “Nêu gương, nêu cao trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân”; xây dựng bộ máy chính quyền “Liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Để thực hiện tốt các nội dung trên, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Tỉnh ủy viên, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng để tự giác thực hiện. Sự gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh là cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định; từng đồng chí đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp phải tự giác, gương mẫu thực hiện chỉ thị, nghị quyết, nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất cao, sự nỗ lực rất lớn.

Hy vọng rằng, với sự chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chính đốn Đảng sẽ tạo ra được chuyển biến mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra./.

Các bài khác: