25 Tháng Tám 2019 11:25 SA Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 - 24/8/2019)!
Home > HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Bắc Kạn thiết thực học tập và làm theo Bác với việc giúp đỡ các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới

Cùng với giai cấp công nhân và tầng lớp trí thức, giai cấp nông dân Việt Nam luôn là lực lượng đông đảo nhất cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất nước nhà dưới sự lãnh đạo của Đảng. Gần một thế kỷ đã qua, kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, cùng với bao thăng trầm của lịch sử, nông dân Bắc Kạn nói riêng và nông dân cả nước nói chung vẫn luôn là lực lượng trung thành vô hạn với cách mạng và là thành tố quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh tạo nền tảng vững chắc cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, giai cấp nông dân cũng đang đứng trước những thách thức và vận hội mới, trong đó nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn khu vực miền núi đang đặt ra những vấn đề cấp thiết vừa mang tính lâu dài của Đảng và Nhà nước ta.

 Nhìn lại 20 năm qua, từ khi tái lập tỉnh, được sự quan tâm, đầu tư của Trung ương, cùng với sự nỗ lực, khắc phục khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, lĩnh vực nông nghiệp có nhiều biến đổi sâu sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội dần được hoàn thiện và phát huy tác dụng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, là một tỉnh nghèo, chậm phát triển nên đời sống của một bộ phận nhân dân mà chủ yếu là nông dân còn gặp nhiều khó khăn. Do nhiều nguyên nhân đến nay Bắc Kạn là tỉnh duy nhất còn lại trong cả nước chưa có xã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ xã đạt dưới 8 tiêu chí nông thôn mới còn cao, nguồn đầu tư xây dựng nông thôn mới chủ yếu là từ ngân sách Trung ương, vốn huy động còn hạn chế, ngân sách của địa phương và sự đóng góp từ người dân gặp nhiều khó khăn.

Quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống của nông dân là ước nguyện mà Bác Hồ luôn hằng mong mỏi; xây dựng nông thôn mới cũng là giải pháp chủ yếu, quan trọng và có tính chiến lược để thực hiện thành công Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, là một chủ trương đúng đắn phù hợp với lòng dân, được nhân dân cả nước đồng tình và hưởng ứng tích cực. Vì vậy, cùng với nhiều giải pháp chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới, Tỉnh ủy đã chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, tự giác, đăng ký học tập và làm theo Bác với nhiều nội dung thiết thực, cụ thể trong đó có nhiệm vụ giúp đỡ các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới. Đây là một nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc chung sức xây dựng nông thôn mới; cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể, nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình, phát huy tinh thần tương thân, tương ái “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, gắn bó, chia sẻ và chung sức với nông dân trong xây dựng cuộc sống mới. Đồng thời, cũng là một trong những nhiệm vụ nhằm tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 12 tháng 5 năm 2011 của Tỉnh ủy về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26 tháng 4 năm 2016 về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường giai đoạn 2016-2020.

Sau một năm thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, nhiều cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương tuy bề bộn trong công tác chuyên môn, nhưng đã chủ động khắc phục khó khăn, thiếu thốn cả về kinh phí, nguồn lực, nỗ lực triển khai nhiệm vụ chính trị được giao. Các cơ quan, đơn vị đã giúp xã từ phương thức tuyên truyền, vận động quần chúng đến củng cố hệ thống chính trị cơ sở, trợ giúp pháp lý, quan tâm giúp đỡ các đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội…, sâu sát địa bàn, từng bước tháo gỡ khó khăn, tìm giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từng tiêu chí nông thôn mới. Hàng chục tỷ đồng, hàng nghìn ngày công lao động được cán bộ, công nhân viên chức, chiến sĩ và người lao động trong toàn tỉnh chắt chiu, quyên góp, giúp đỡ nông thôn. Hình ảnh nhiều cán bộ chủ chốt cấp tỉnh trực tiếp làm đường, giúp đỡ nông dân tăng gia sản xuất… đã để lại ấn tượng thật sâu sắc trong mỗi người dân và đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức.

Những kết quả giúp đỡ cụ thể đó đã đưa việc làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, tự giác của mỗi tổ chức, cá nhân, góp phần lan tỏa sâu rộng trách nhiệm của cộng đồng, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị chung sức xây dựng nông thôn mới, tạo sự gắn bó mật thiết, chặt chẽ với nhân dân, khắc phục dần tình trạng hành chính hóa, xa rời cơ sở hay vô cảm trước những khó khăn của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới.

Thời gian tới, các ngành, các cấp cần tiếp tục quan tâm giúp đỡ các xã khó khăn thực hiện các tiêu chí còn lại, chú trọng phương châm “Hướng dẫn” là chính, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tư vấn nhằm nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ và người dân về chủ trương “Dân làm, nhà nước hỗ trợ”; tích cực đổi mới phương thức và tập quán canh tác, sản xuất nhỏ lẻ, lạc hậu đã tồn tại bao đời nay. Tập trung hướng dẫn, tuyên truyền, tư vấn và giúp đỡ các xã tiếp cận sâu hơn về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường, gia tăng sản lượng hàng hóa chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh; tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thật vào sản xuất nông nghiệp, nâng dần thu nhập của người lao động khu vực nông, lâm nghiệp...Quan tâm giúp đỡ nông dân về hình thức tổ chức sản xuất và các tiêu chí ít phải sử dụng nguồn lực vật chất như môi trường, y tế, văn hóa, xây dựng tổ chức chính trị, xã hội vững mạnh.

Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là mỗi cấp ủy, chính quyền cần quan tâm chỉ đạo trong việc giúp đỡ xã khó khăn xây dựng phương thức quản lý và sử dụng các hạng mục công trình, dự án do nhà nước đầu tư, nhất là việc giúp cơ sở tham gia vào quá trình khảo sát, giám sát, đầu tư đến việc tổ chức thi công, tiếp nhận và đưa vào sử dụng các công trình nước sạch, xử lý rác thải, kênh mương, khu tái định cư…kiên quyết khắc phục thực trạng một số công trình chưa phát huy được hiệu quả, gây thất thoát, lãng phí lớn hiện nay.

 Cùng với sự chỉ đạo, quan tâm, đầu tư, giúp đỡ của Đảng và Nhà nước thì tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy sức mạnh tổng hợp, tự lực cánh sinh, ý thức vươn lên không cam chịu đói nghèo và lạc hậu của bà con nông dân vẫn là động lực chủ yếu quyết định sự đổi thay căn bản ở nông thôn tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn mới./.

Phạm Huy Hoàng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các bài mới:
Các bài khác: