22 Tháng Bảy 2019 7:41 CH Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)!
Home > CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN

Liên đoàn Lao động huyện Chợ Mới tham gia kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào “Dân vận khéo” năm 2018

Ngày 30/11/2018, Liên đoàn Lao động huyện Chợ Mới tham gia Đoàn kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại 02 đơn vị là xã Thanh Vận và xã Thanh Mai. Nội dung kiểm tra chủ yếu về việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện và chỉ đạo, điều hành ở cấp xã về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; kết quả thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 28/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện phong trào “Dân vận khéo” gắn với chủ đề “Năm dân vận chính quyền”.

 

Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ tại xã Thanh Vận

Qua kiểm tra, Đoàn đã ghi nhận các xã đã có sự quan tâm triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn như ban hành chương trình, kế hoạch ngay từ đầu năm; kiện toàn ban chỉ đạo; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo… Việc bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách thực hiện dân chủ, công khai. Công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được triển khai tích cực. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các xã đã đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả trên nhiều mặt của đời sống xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân… Đối với việc triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, các xã đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 06/ĐA-TU ngày 14/12/2017 của tỉnh ủy Bắc Kạn về nâng cao hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2018 - 2020. Tổ chức cho tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện các mô hình có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Tuy nhiên việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các xã cũng còn có hạn chế như: Ban Chỉ đạo xã chưa xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên; công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ còn hình thức. Một số mô hình “Dân vận khéo” chưa được nhân rộng.

Đoàn kiểm tra đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã cần tiếp tục phát huy ưu điểm và những kết quả đạt được; nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa, tập trung giải quyết những vấn đề có thể gây bức xúc trong nhân dân; gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân. Cần đẩy mạnh và thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC đến quần chúng nhân dân với các hình thức phù hợp. MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục phối hợp, tăng cường chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, đoàn viên, làm tốt công tác giám sát phản biện. Đồng thời các xã cần nâng cao hiệu quả phong trào Dân vận khéo; tiếp tục xây dựng và nhân rộng nhiều gương điển hình, mô hình trong phong trào "Dân vận khéo" tại địa phương.

Hương Giang - Chủ tịch LĐLĐ huyện Chợ Mới

Các bài mới:
Các bài khác: